Hoppa till huvudinnehåll

Open call: Fem konstnärliga gestaltningsuppdrag på Danderyds sjukhus

Diarienummer
AKTNR 3594-21717
DS byggnad 61

Bild av Danderyds sjukhus, byggnad 61.

Inbjudan 

Region Stockholm bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag i ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus. Uppdragen avser vårdavdelningar på plan 6-10 i den nya byggnaden 61. 

Inom Region Stockholm är konstnärlig gestaltning en självklar del vid ny- och ombyggnation. Konsten bidrar till upplevelsen av både den yttre och inre miljön.  

De konstnärliga gestaltningarnas varierande uttryck och tilltal bidrar till en mänsklig och välkomnande vårdmiljö. 

Bakgrund 

Stockholmsregionen växer snabbt samtidigt som medellivslängden ökar. Region Stockholm möter detta behov med en strategisk utbyggnad av länets sjukhus. Syftet är att utveckla sjukhusens nuvarande infrastruktur med moderna lokaler och adekvat utrustning.  

På Danderyds sjukhus stod en ny akutvårdsbyggnad klar 2019. Nu planeras för ytterligare en vårdbyggnad i 14 plan som ska rymma vårdavdelningar och mottagningar samt helikopterplatta. Byggnaden planeras att stå klar under 2025. 

Denna utlysning gäller för de fem sista uppdragen av totalt elva som utlyses inom byggprojektet. 

arkitetktbild av tänkt vårdrumIllustration av vårdrum. Bild från C.F. Møller Sverige AB.

De konstnärliga uppdragen 

De fem gestaltningsuppdragen är förlagda till plan 6-10 i den nya vårdbyggnaden. Våningsplanen är disponerade med hänsyn tagen till den vård som ska bedrivas där. Uppdragen omfattar gestaltning av väggpartier på strategiska platser.  

Varje gestaltningsuppdrag omfattar en vårdavdelning på ett våningsplan.  

 • Verksamhet plan 6: Neurologisk vårdavdelning 
 • Verksamhet plan 7: Kirurgisk vårdavdelning 
 • Verksamhet plan 8: Kirurgisk vårdavdelning 
 • Verksamhet plan 9: Ortopedisk vårdavdelning 
 • Verksamhet plan 10: Ortopedisk vårdavdelning 

Det konstnärliga uppdraget handlar framför allt om gestaltning av ett antal utvalda väggpartier i de allmänna delarna på avdelningen. Aktuella ytor att arbeta på är  korridorerna samt ett högre sittande väggparti som löper runt avdelningens mittkärna – en fris.   

Vi efterfrågar en sammanhållen dynamisk gestaltning som ger karaktär till avdelningen, och som förhåller sig till dess disposition, verksamhet och färgprogram.  

Vi eftersträvar variation i tekniker, material och uttryck mellan våningsplanen. 

I miljön finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg endast med ett begränsat mått.   

Förutsättningar på platsen 

En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar en vårdmiljö är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltningen. Patienter och anhöriga befinner sig ofta i en utsatt situation. Därför är det viktigt att de konstnärliga inslagen, tillsammans med övrig gestaltning, förmedlar omsorg och stödjer verksamheterna i deras arbete.   

Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang. Uppdraget innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstrådgivare, projektledning från Region Stockholms fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.  

Kravspecifikation 

Region Stockholm har följande krav på konstnärliga gestaltningar: 

 • Konstverk ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö.  
 • Konstverk ska förhålla sig till vårdmiljöns specifika egenskaper och villkor, såsom fysisk säkerhet och tillgänglighetsaspekter, transportsflöden, hygien med mera. 
 • Miljömässig hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Den konstnär som ska genomföra ett gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet med kulturförvaltningen att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns angivna i Region Stockholms utfasningslistor för miljö och hälsofarliga kemikalier får inte användas.  
 • Konsten som anskaffas till Region Stockholms vårdmiljöer ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv. Konstnären ska kunna presentera lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas och försäkra sig om att en tillräckligt hög nivå av hållbarhet uppnås. 

Budget  

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms. 

Budgeten för genomförandet av ett uppdrag är 650 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske. 

Tidplan  

2022-11-14 kl 23.59 senaste tidpunkt för intresseanmälan  

2022 - vecka 50 konstnärer utses för skissuppdrag 

2023 - vecka 5 planerad tid för startmöte 

2023 - vecka 21 skissinlämning  

2023 - vecka 24 konstnärer för gestaltningsuppdrag utses och offentliggörs därefter 

2023 - kvartal 3 start gestaltningsuppdrag 

2025 - kvartal 1 gestaltning färdig på plats 

Produktionen av konstverk följer byggprojektets övergripande tidplan. Tidplanen för byggprojektet är preliminär och kan ändras under projekttiden. 
 

Vem kan söka?

För att kunna ansöka om konstnärligt gestaltningsuppdrag måste följande krav uppfyllas: 

 • Du måste vara yrkesverksam konstnär. 
 • Vid tilldelat uppdrag måste du kunna fakturera enligt relevanta skatteregler, exempelvis genom att vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag). 

Läs mer om konstnärens roll och ansvar i uppdraget på sidan Frågor och svar om konstnärlig gestaltning på webbsidan kultur.regionstockholm.se. 
 

Bedömning av intresseanmälan 

Konstnärens intresseanmälan med CV och bildmaterial av tidigare konstverk utgör bedömningsunderlag.  

Enligt gestaltningsuppdragets utlysning (detta dokument), görs ett urval av konstnärer som bedöms ha erfarenhet och kompetens utifrån det specifika gestaltningsuppdraget.  

Med utgångspunkt i den mångfald besökarna representerar samt i platsens och verksamhetens förutsättningar/sammanhang ska fyra aspekter på kvalitet beaktas vid bedömningssituationer: variationsrikedom, innehållslig hållbarhet, materialmässig hållbarhet, och tillgänglighet. Dessa fyra aspekter fungerar som ett verktyg för att ställa relevanta och kritiska frågor. 

Tilldelning av skissuppdrag 

Region Stockholm har för avsikt att bjuda in 8-10 konstnärer/konstnärsgrupper till skissuppdrag. Skissuppdrag föranleder inte automatiskt tilldelning av gestaltningsuppdrag. Konstnären tilldelas genomförandeuppdrag när avtal tecknas om genomförande. 

Beslut om vilka konstnärer som ska bjudas in till skissuppdrag fattas av chefen för avdelningen för konst, på delegation av kulturnämnden. Endast konstnärer som bjuds in till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. Enligt gällande lagstiftning gäller sekretess fram till tilldelningsbeslut om gestaltningsuppdrag fattats.  

Tilldelningsbeslut om genomförande av gestaltningsuppdrag offentliggörs i juni 2023. Information hittar du på kulturförvaltningens hemsida kultur.regionstockholm.se under Utlysningar och beslut.  

 

Frågor om utlysningen

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag på kulturförvaltningens webbplats kultur.regionstockholm.se. 

Specifika frågor rörande utlysningen ställs skriftligen via e-post till application.kultur@regionstockholm.se. Sista dag för att ställa frågor är 2022-11-09 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum.  

Språk 

Utlysning av gestaltningsuppdrag sker på svenska. En icke bindande översatt kopia av utlysningen finns tillgängligt på engelska. Intresseanmälan kan lämnas på både svenska och engelska. 

Uppdragsgivare 

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval. 

Intresseanmälan 

Lämna digital intresseanmälan via webbformuläret i utlysningen.  Ange referenser/källor, exempelvis Konstnärsbasen eller webbplats.

Ansökan ska vara inlämnad senaste 2022-11-14.