Hoppa till huvudinnehåll

Om konst i Region Stockholm

Diarienummer
AKTNR 125-17334
Miriam Bäckström_NKS

Syntolkning: Konstverket är en lång väv utmed en hörsal. Motivet är kollage av realistiska bilder och fantasifigurer. ©Miriam Bäckström/Bildupphovsrätt 2018

 

Kulturförvaltningen driver arbetet med konstnärliga gestaltningar i vården. Vårdmiljöerna rymmer en fantastisk kulturskatt. Runt omkring på mottagningar, vårdcentraler och sjukhus kan patienter, personal och anhöriga uppleva över 60 000 konstverk – ett av landets största konstbestånd med modern och samtida konst.

Konsten i vården ska samverka med arkitektur och inredning och bidra till en visuellt attraktiv miljö ute och inne, i personalutrymmen och vårdrum, i trappor och väntrum. Arbetet innefattar både byggnadsintegrerad konst som skapas specifikt för olika sjukhus och färdiga verk som är flyttbara, till exempel målningar och skulpturer. Vårt uppdrag innebär även att ta hand om den befintliga konsten runt om i Region Stockholms vårdverksamheter. Det kan handla om att restaurera verk, skapa nya kollektioner med befintliga verk samt ta hand om och aktivera äldre konst.

Konsten speglar vår samtid

Konsten speglar vår samtid. Arbetet med konsten har också förändrats över tid. Just nu pågår stora satsningar på vården i Stockholmsregionen, och det medför stora förflyttningar även av konsten. Det beror på att många av sjukhusen byggdes eller renoverades under 1970-talet och är i stora behov av upprustning. Genom konsten kan man se olika spår av tiden på sjukhusen. Under sjuttiotalet kom mycket av konsten till genom beredskapsarbeten då många konstnärer kunde arbeta i vårdmiljö. Idag har vi ett annat system när konstnärer ska upphandlas för nya gestaltningar  och uppdragen ska utlysas och spegla en variation av uttryck och tekniker.

Procentregeln

Det är den så kallade procentregeln som bidrar ekonomiskt till konsten. 1937 beslutade Sveriges riksdag att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. När storlandstinget bildades 1971 blev det formellt beslutat att även Stockholms läns landsting skulle tillämpa procentregeln, men med upp till 2 procent av produktionskostnaden. Tack vare det har Region Stockholm, tidigare Stockholms läns landsting, idag ett av landets största och mest mångfacetterade innehav av offentlig konst som utgör ett rikt kulturarv.

Specifika förutsättningar

Hur konsten upplevs i sitt sammanhang är centralt. Upplevelsen ska tala till individen, vara något att söka sig emot och erbjuda en stunds reflektion eller distraktion. Samtidigt kan konsten även symbolisera något annat: bidra till att skapa förtroende för vårdapparaten, skapa trygghet och tillit, signalera professionalitet och kunnande. Man söker sig till sjukhus i särskilda tillstånd och i den situationen ska konsten erbjuda något för andra sinnen - alla sinnen.

Förutsättningarna för de konstnärliga gestaltningarna är unika för varje plats. Stor hänsyn tas till miljön och verksamheten: tillståndet hos patienten eller anhörig, tidsaspekten det vill säga hur mycket tid man spenderar på platsen och så vidare. Hänsynen återspeglas i konstnärens utformning av alltifrån kontext till placering, färg, format och andra aspekter.

Utlysningar – en urvalsprocess i tre steg

Vid nya gestaltningar sker en utlysning där yrkesverksamma konstnärer kan delta genom att anmäla sitt intresse. Med hjälp av externa konstkonsulter sker sedan en urvalsprocess i flera steg och instanser. Med i beslutsprocessen finns representanter för vård, service och byggbolag som får bidra med vad som är viktigt utifrån sina perspektiv. Till slut genomförs ett skissuppdrag där två eller fler konstnärer ställs att skissa mot varandra och därefter utses en konstnär för gestaltningsuppdraget. I och med att processen är transparent och involverar olika bedömares kompetenser får vi ett bredare tvärsnitt av den svenska konstscenen än tidigare och verk som fungerar i sin miljö nu och lång tid framöver.

Vi eftersträvar att konstnärer är representerade med utgångspunkt i ett mångfaldsperspektiv och bredd när det gäller material, uttryck och tekniker. Här kan du läsa mer om vad gestaltningsuppdrag innebär.

Inventering och tillsyn

Kulturnämnden har genom kulturförvaltningen det övergripande ansvaret för konsten i Region Stockholm. I det ligger ett tillsynsansvar för att konsten tas om hand i enlighet med regionfullmäktiges beslut. Förvaltningar och bolag som disponerar konsten ansvarar för att årligen utföra inventering av konsten i sina lokaler.

Varje sjukhus eller vårdenhet utser konstansvariga som fungerar som kontaktpersoner för kulturförvaltningen. Den som är konstansvarig anmäler flytt, skador, stöld eller förfrågning om ny konst till kulturförvaltningen via Konstanmälan.

Det är Locum som förvaltar, bygger och utvecklar Region Stockholms fastigheter och som är beställare av konstnärliga gestaltningar.

Donation av konstverk

 

Innan beslut tas hämtas synpunkter in från Locum i form av ägare och förvaltningsansvarig samt från kulturförvaltningen i form av sakkunnig. Kulturförvaltningen bedömer donationsförfrågan utifrån särskilda kriterier som omfattar de krav som finns på verk som ska placeras i en vårdmiljö. Det gäller bland annat möjlighet till placering, tillgänglighet, hygienkrav, tekniska aspekter, förvaltningsaspekter, innehållsliga aspekter samt konstnärlig kvalitet.

 

Innehållsansvarig: Elisabeth Wengström
Sidan uppdaterad: 2020-02-25