Hoppa till huvudinnehåll

Extra stöd för att stimulera kulturens återstart efter coronapandemin

Kultursektorn har drabbats mycket hårt under coronapandemin bland annat genom de restriktioner som begränsat publikantal vid allmänna sammankomster. Nu börjar begränsningarna lätta och kulturnämnden har därför beslutat om ett extra stöd för att främja kulturlivets återstart. Nämndens förra särskilda stöd med anledning av corona utlystes i april 2020, strax efter pandemins utbrott.  

Satsningen på ännu ett extra kulturstöd syftar till att stimulera regionens kulturaktörer och underlätta en återstart i takt med att restriktionerna stegvis lättar. I fokus för stödet är enskilda professionellt verksamma konstnärer i länet. Kulturnämnden stödjer inte enskilda utan riktar istället stödet till de aktörer som genom sin verksamhet når ut till ett stort antal enskilda konstnärer.  

- Den fria sektorn och då särskilt de professionellt verksamma konstnärerna inom samtliga konstområden har drabbats hårdast. De har haft svårt att tillgodogöra sig de generella krisstöden och är i behov av riktade stöd för att återstarta sin yrkesverksamhet. Den här extra satsningen riktas därför till aktörer som främjar förutsättningarna för enskilda konstnärers yrkesutövande så att de återigen kan skapa möten med konstnärliga uttryck som berikar regionens invånare, säger Ann Larsson, chef för enheten för stödgivning på kulturförvaltningen i Region Stockholm. 

Behovet av insatser är stort och satsningen är ett av många steg som behövs för att överbrygga de utmaningar som kulturlivet står inför. Denna särskilda utlysning av kulturstöd omfattar 2 miljoner kronor som finansieras genom omfördelning inom befintlig budget.  

 

Aktörer som kan söka extra kulturstöd 

De aktörer som kan söka det extra stödet är de som haft Verksamhetsstöd eller Projektstöd av Region Stockholms kulturnämnd under åren 2019 till 2021 och vars verksamhet är att främja enskilda konstnärers förutsättningar i sin yrkesutövning med bland annat uppdragsförmedling och kompetensutveckling såsom centrumbildningar och andra liknande organisationer. Medlen ska inte gå till producerande verksamhet.  

Till grund för bedömning ligger nämndens kriterier om konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet.  

Ansökan öppnar den 9 juli och sista dag för ansökan är 23 augusti 2021. På kulturförvaltningens webbplats finns information för de aktörer som ska söka stöd. 

 

Mer läsning
Tidigare utlysning av särskilt kulturstöd
Verksamhetsstöd 
Projektstöd

Foto: Ahmad Odeh/Unsplash