Hoppa till huvudinnehåll

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen ute på remiss

Vid kulturnämndens februarimöte fattades beslut om ett förslag till remissversion av en Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Förslaget till strategi är nu ute på remiss under våren för vidare beredning och ett beslut om slutgiltig strategi väntas fattas i slutet av 2021.

Kulturförvaltningen  har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS och den övergripande målsättningen om en god livsmiljö för regionens invånare.  Ambitionen är att Folkbildningsstrategin ska ge en riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer.  

 

Fyra inriktningsområden i Folkbildningsstrategin
 

Folkbildningsstrategin ska tydliggöra Region Stockholms roll som regional aktör och peka ut angelägna utvecklingsområden. I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden. 


De fyra inriktningsområdena är:

1. Stärka och utveckla demokratin
2. Bredda intresset för, och öka delaktigheten i, kulturlivet samt det egna skapandet 
3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor
4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling
Inom varje inriktningsområde finns prioriteringar med åtgärder som behöver hanteras för att strategins målområden ska uppfyllas

 

Om arbetet med Folkbildningsstrategin
 

Remissversion av Folkbildningsstrategin har tagits fram i bred samverkan med hjälp av en arbetsgrupp med representanter från Region Stockholms kulturnämnd och förvaltning, folkbildningsrepresentanter via Stockholms läns Bildningsförbund samt representant från Region Stockholms Tillväxt- och regionplaneförvaltning. Arbetet har skett i samråd med företrädare för länets kommuner, och inleddes med en uppstartskonferens för framtagandet av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen som samlade ett hundratal deltagare från folkbildning, kommuner och region.

 
Ladda ner Remissversionen av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen här (pdf)
Läs mer om arbetet med Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen 

Remisstid


Remisstiden sträcker sig till den 30 april 2021. Yttranden ska skickas till regionledningskontorets registrator, e-post: registrator.lsf@sll.se. Ange diarienummer RS 2020-0827.