Hoppa till huvudinnehåll

Regional utveckling

Ny rapport om centrumbildningar i Stockholmsregionen

Från och med 2017 har Region Stockholm öppnat upp ramarna för kulturstödet vilket gav regionens centrumbildningar möjlighet att söka verksamhetsbidrag. För att öka den interna kunskapen om dessa organisationer gavs ett uppdrag till en extern utredare att sammanställa en rapport om de nio centrumbildningar som erhåller kontinuerligt stöd och är verksamma i regionen.

Sammanfattning och analys av dialogmöten

Dialogmöte Nacka kommun
Under våren 2020 har Region Stockholms kulturförvaltning för andra året genomfört formaliserade dialoger med det regionala kulturlivet. Dialogerna genomförs mot bakgrund av implementeringen av Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av RUFS 2050, samt i enlighet med uppdraget från kulturnämndens att uppnå målet om ett ”strategiskt och samordnat kultur- och föreningsliv”. Med anledning av coronautbrottet fick dialogerna en delvis annan karaktär detta år och flera möten genomfördes digitalt.
Kommundialoger

Så har regionens idrottsföreningar påverkats av corona

Barn som utövar kampsport
RF-SISU Stockholm har med hjälp av Sweco tagit fram en ny rapport om hur coronapandemin påverkat länets idrottsföreningar. Rapporten visar att hela idrottsrörelsen har påverkats, men att föreningarna tagit stort ansvar för att minska smittspridningen. Man ser också en oro för ekonomiska konsekvenser och minskat medlemsantal på lång sikt. 

Ökad tillgång tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola

fotboll
Länets kommuner har idag tillgång till en plattform för samverkan kring ökad tillgång till idrottsanläggningar och kulturskola för länets invånare, oavsett var man bor. Tack vare en satsning på metodutveckling för samverkan mellan kommuner har idag flera kommuner i storstadsregionen hittat sätt att samverka.

Kartläggning av aktörer inom kulturmiljö i länet

I kulturstrategin för Stockholmsregionen lyfts vikten av att använda kulturmiljöer som resurs i samhällsplaneringen. Kulturförvaltningen genomför just nu en kartläggning som syftar till att belysa och synliggöra roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet.

Stöd till aktörer i särskilt utsatta branscher

Nu finns möjlighet att söka stöd för aktörer vars verksamhet påverkas av coronapandemin. Svenska ESF-rådet utlyser stöd till kompetensutveckling för att stärka kompetensförsörjning i utsatta branscher. Sök senast den 5 maj.

Svenska ESF-rådet utlyser 300 miljoner till projekt inriktade på att stärka kompetensen hos permitterade, varslade eller anställda personer med osäker position på arbetsmarknaden inom ekonomiskt utsatta branscher.

Översyn av stöd till ungdomsorganisationer

Översyn av stöd till ungdomsorganisationer
Kulturnämnden beslutade på sitt aprilmöte 2020 om ett fördjupat inriktningsbeslut i översynen av stödet till ungdomsorganisationer. Syftet med distriktsstödet tydliggörs och det nya utvecklingsstödet ung har som syfte att öka samverkan och främja nya och underrepresenterade grupper i föreningslivet.

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med beredning och framtagande av kriterier och villkor till ett remissförslag för ett uppdaterat distriktsstöd ung och ett nytt utvecklingsstöd ung, i syfte att stödja ungas organisering i Stockholmsregionen.

Analyser med anledning av corona

digitalisering
 
Med anledning av coronavirusets utbrott har kulturförvaltningen publicerat tre analyser av läget för kulturlivet, folkbildning- idrottsliv och biograferna i Stockholmsregionen. 
Fördjupad konsekvensanalys av coronautbrottets effekter för det regionala kulturlivet

Sidor