Hoppa till huvudinnehåll

Regional utveckling

Filmbolagets webbplats lanserad

Film Stockholm AB text på lila platta. Tråd går genom bokstäverna.

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen ute på remiss

Vid kulturnämndens februarimöte fattades beslut om ett förslag till remissversion av en Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen. Förslaget till strategi är nu ute på remiss under våren för vidare beredning och ett beslut om slutgiltig strategi väntas fattas i slutet av 2021.

Medel till vårdplaner för hembygdsgårdar i länet

Foto: Stina Hagelqvist
Stockholms läns museum har fått medel från Länsstyrelsen Stockholm för att ta fram vårdplaner för ett antal hembygdsgårdar i länet.

Hembygdsföreningarna förvaltar ett omfattande kulturarv, ofta i form av äldre trähusbebyggelse från 1700- och 1800-talen, vilka på olika sätt besitter betydande kulturhistoriska värden och visar på länets historia före industrialismen och storstadens tillväxt.   

Ny rapport om kulturmiljöarbetet i länet

Kulturmiljö
Foto: Henrik Trygg, Media Bank, Visit Stockholm
Region Stockholms kulturförvaltning har i en ny rapport gjort en kartläggning av det regionala kulturmiljöarbetet. Syftet med rapporten är att ge ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med att tydliggöra och stärka kulturmiljöarbetet i länet.  

Dags för dialogmöten med länets kommuner

Under februari månad inleds dialogmöten med samtliga 26 kommuner i regionen indelat i fyra geografiska områden. I år arrangeras dialogerna på distans och en av årets fokusfrågor handlar om utveckling och möjlig samverkan kring kulturskolan.

Sjöglimt - ny utställning om klimathot, föränderlighet och havet

skärmdump Sjöglimt
Utställningen Sjöglimt presenterar texter, intervjuer och statistik.

översikten på museets webbplats kan besökaren zooma in och ut mellan platser och information. 

Nytt produktionscentrum - här är styrelsen

Bild från inspelningen av Skuggdjur av Jerry Carlsson. Foto: Josef Persson.

Stockholm får nytt produktionscentrum för film

Region Stockholm och Stockholms stad gör gemensam sak och startar ett nytt produktionscentrum för film och tv. Det nya bolaget, som får namnet Film Stockholm, kommer att samproducera film- och tv-drama, arbeta för att Stockholmsregionen ska vara en attraktiv plats för filminspelningar, och arbeta med bransch- och talangutveckling. 

Styrelseordförande för det nya bolaget blir Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.  

Ny rapport om centrumbildningar i Stockholmsregionen

Från och med 2017 har Region Stockholm öppnat upp ramarna för kulturstödet vilket gav regionens centrumbildningar möjlighet att söka verksamhetsbidrag. För att öka den interna kunskapen om dessa organisationer gavs ett uppdrag till en extern utredare att sammanställa en rapport om de nio centrumbildningar som erhåller kontinuerligt stöd och är verksamma i regionen.

Sammanfattning och analys av dialogmöten

Dialogmöte Nacka kommun
Under våren 2020 har Region Stockholms kulturförvaltning för andra året genomfört formaliserade dialoger med det regionala kulturlivet. Dialogerna genomförs mot bakgrund av implementeringen av Kulturstrategi för Stockholmsregionen, del av RUFS 2050, samt i enlighet med uppdraget från kulturnämndens att uppnå målet om ett ”strategiskt och samordnat kultur- och föreningsliv”. Med anledning av coronautbrottet fick dialogerna en delvis annan karaktär detta år och flera möten genomfördes digitalt.
Kommundialoger

Så har regionens idrottsföreningar påverkats av corona

Barn som utövar kampsport
RF-SISU Stockholm har med hjälp av Sweco tagit fram en ny rapport om hur coronapandemin påverkat länets idrottsföreningar. Rapporten visar att hela idrottsrörelsen har påverkats, men att föreningarna tagit stort ansvar för att minska smittspridningen. Man ser också en oro för ekonomiska konsekvenser och minskat medlemsantal på lång sikt. 

Sidor