Hoppa till huvudinnehåll

Distriktsstöd för ungas organisering

Diarienummer
AKTNR 2603-22280
Stödet till ungdomsorganisations distriktsorganisation ska användas på distriktsnivå i syfte att utveckla och stödja de lokala föreningarna i deras verksamhet. Stödet fördelas till distriktsorganisationer i länet som i sin tur låter lokala föreningar ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. 

Nya regler från och med 2023

Den 15 december 2021 beslutade kulturnämnden om nya regler för stöd till ungas organisering. Reglerna börjar gälla från och med 2022, vilket innebär att de tillämpas i och med ansökan om 2023 års stöd. 


Övergångsregler
Under 2022-2023 tillämpas särskilda övergångsregler för ungdomsorganisationer som har ett befintligt stöd, men som i dagsläget inte uppfyller de nya villkoren. Kulturförvaltningen kommer under perioden beakta om organisationen kan visa att man arbetar i en riktning som gör troligt att man uppfyller de nya villkoren under perioden 2022–2023. Begäran görs enskilt av organisationen och prövas av förvaltningen. För stadgeändringar kan även 2024 omfattas av en övergångsperiod. 
 

Vilka organisationer kan söka?

Distriktsorganisationer i Stockholms län som:
• har kontinuerlig verksamhet sedan minst två år
• har minst 400 medlemmar i de lokala föreningarna, i åldern 6-25 år, bosatta i länet
• har minst 60 % medlemmar i åldern 6-25 år totalt i distriktet
• har minst 40 % medlemmar i åldern 6-25 år i respektive lokalförening
• har minst fem (5) lokala föreningar i minst fem (5) kommuner i länet
 

Detta gäller för nya organisationer

Organisationer som inte tidigare haft detta stöd måste prövas av kulturnämnden innan ansökan lämnas in. Senast den 31 maj ska organisationen lämna in underlag till kulturförvaltningen med uppgifter om antal medlemmar i olika åldrar, antal lokalföreningar i länets olika kommuner, styrelsens sammansättning samt hur medlemsanslutning går till. Vidare ska organisationens stadgar, senaste verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt årsmötesprotokoll bifogas. Kontakta gärna förvaltningen innan underlaget lämnas in, så att vi får in rätt uppgifter.

Prövningen görs av förvaltningen som lämnar förslag till beslut till kulturnämnden, vilka beslutar i september. Om organisationen bedöms uppfylla villkoren för att komma ifråga för stöd kan en ordinarie ansökan för nästa års verksamhet lämnas in. 

 

Utbetalning och redovisning

Stödet betalas ut i två separata omgångar; normalt i februari respektive september med lika stora belopp vid varje utbetalning. En förutsättning för att erhålla höstens utbetalning är att en komplett redovisning för föregående års stöd lämnas in i tid.

 

Nytt utvecklingsstöd till ungdomsorganisationer

Region Stockholm har fattat beslut om ett nytt utvecklingsstöd till ungdomsorganisationer i länet. Det nya stödet kommer tas i bruk 2024.

Läs mer om utvecklingsstödet

Senast uppdaterad: 2023-03-02
Sidansvarig: Fredrik Schlott