Skip to main content

Översyn av utvecklingsstöd för unga

Diarienummer
AKTNR 2603-18840
CFo_dialogmöte
Kulturförvaltningen har sedan 2013 i uppdrag av kulturnämnden att arbeta med en översyn av hela sin stödgivning till kultur- och föreningslivet. Det grundläggande syftet är att stöden ska moderniseras för att fånga samtidens behov och ligga i linje med politiska ambitioner och identifierade behov. Under våren 2021 är en remissversion av nya regler ute på remiss hos organisationerna.

Under perioden 26 april till 9 juli 2021 bjuder Region Stockholms kulturförvaltning in till att lämna synpunkter på förslag till regler och anvisningar för Region Stockholms distriktsstöd ung samt förslag till regler och anvisningar för Region Stockholms utvecklingsstöd ung.

Förslagen är resultatet av en översyn av distriktsstödet till de regionala barn- och ungdomsorganisationerna. 

Remissvar skickas till registrator.kultur@sll.se senast 2021-07-09. Ange diarienummer KN 2021/430.

Läs en sammanfattning av de nya reglerna

 

I april 2020 fattade Kulturnämnden beslut om ett fördjupat inriktningsbeslut i översynen av stödet till ungdomsorganisationer. I och med beslutet tydliggörs syftet med distriktsstödet till självständighet, demokrati och deltagande och med det nya utvecklingsstödet ung är syftet att öka samverkan och främja nya och underrepresenterade grupper i föreningslivet. 

Under 2020 arbetar kulturförvaltningen vidare med beredning och framtagande av kriterier och villkor till ett remissförslag för ett uppdaterat distriktsstöd ung och ett nytt utvecklingsstöd ung, i syfte att stödja ungas organisering i Stockholmsregionen.

I remissförslaget förtydligas att krav ska ställas på att organisationer ska vara icke-exkluderande och öppna för alla barn och unga som delar föreningens syfte och mål. Samt att organisationer som stöds av Region Stockholm ska vara demokratiskt uppbyggda och bedriva verksamhet förenlig med demokratins idéer och grundläggande värden. 

 

Dialoger om stöd till ungdomsorganisationer

Inom ramen för utvecklingsarbetet har kulturförvaltningen hållit dialoger med berörda parter för att inhämta synpunkter och utvecklingsidéer. I november 2018 bjöd kulturförvaltningen in till en workshop med diskussioner om hur ett framtida moderniserat verksamhetsstöd skulle kunna utformas. Under 2019 fortsatte dialogmöten med aktörerna med bland annat en workshop om det regionala utvecklingsstödet. Vid denna dialog deltog både ungdomsorganisationer som idag beviljats distriktsstöd och andra föreningar som kan vara intresserade av att ansöka om ett kommande regionalt utvecklingsstöd till verksamheter som når unga och vill bidra med synpunkter på hur detta stöd bäst utformas. 

 

Tidplan för översyn av stöd till ungdomsorganisationer

14 April 2021
Remissversion nya bidragsregler distriktsstöd ung och nytt utvecklingsstöd ung fattades beslut om i kulturnämnden.
April–juli 2021
Förslaget till nya bidragsregler för distriktsstöd ung och nytt utvecklingsstöd ung skickas ut på remiss till organisationerna. Remisstid från 2021-04-26—2021-07-09.
Hösten 2021
Bearbetning av synpunkter, vidare beredning och färdigställande av slutligt förslag till moderniserat distriktsstöd ung och nytt utvecklingsstöd ung. Slutligt förslag planeras fattas beslut om i kulturnämnden innan årsskiftet 2021.
Januari 2022
Eventuella övergångsregler (beroende på omfattningen av de förändringar som föreslås) kan träda i kraft den 1 januari 2022 (avseende bidragsår 2023).
Januari 2023
Ett nytt regelverk kan träda i kraft fullt ut den 1 januari 2023 (avseende bidragsår 2024).

 


Innehållsansvarig: Anna Bohman Enmalm. Senast uppdaterad 2021-04-26