Skip to main content

Dialogmöten

Diarienummer
AKTNR 2692-19028
Konferens 20181026_03
Kulturförvaltningen arbetar för att strategiskt samordna utvecklingen av regionens kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan. I detta arbete är dialogmöten en viktig del och omfattar alla kulturnämndens ansvarsområden såsom folkbildning, föreningsliv och idrott. 

Syfte med dialogmöten

Syftet med dialogerna är att strategiskt samordna utvecklingen av regionens konst- och kulturliv med den regionala kulturstrategin som övergripande färdplan.

Under 2021 har fokus legat på att fortsatt att stämma av regionala och kommunala utvecklingsfrågor inom kulturområdet, inklusive folkbildnings- och föreningslivsfrågor. Under årets möten kommer även visst fokus vara att se över möjlig samverkan kring de kommunala kulturskolorna.

Ambitionen är att mötena ska ge utrymme att beskriva och diskutera såväl kommunernas som stockholmsregionens kulturpolitiska möjligheter och utmaningar liksom allmänna utvecklingstendenser inom det regionala konst- och kulturlivet.


Dialogerna ska bidra till att:
 

• identifiera utvecklingstendenser, utmaningar och möjligheter inom det regionala konst- och kulturlivet liksom kulturpolitiska förutsättningar

• dela perspektiv och kunskaper mellan det regionala kulturlivets parter

• samråda om processer och aktiviteter som parterna enskilt och/eller gemensamt planerar att genomföra på kortare och längre sikt i relation till kulturstrategin

• möjliggöra en strategisk och relevant utveckling av Region Stockholms roll i, stöd till och främjandearbete till gagn för det regionala kulturlivets utveckling

 
 
Deltagande parter i dialogmötena är:


• regionens 26 kommuner (på förvaltningschefsnivå)

• regionala centrumbildningar för konst och kultur

• fria kulturskapare organiserade inom KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)

• föreningen Ideell kulturallians (organiserar regionala organisationer inom det ideella kulturlivet)

• samt Stockholms läns bildningsförbund (som organiserar regionens studieförbund och folkhögskolor)


Innehållsansvarig: Ulf Andersson-Greek. Senast uppdaterad 2021-10-28