Skip to main content

Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2808-17915
folkbildningskonferens
Kulturnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi i syfte att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet i Stockholmsregionen. En remissversion av Folkbildningsstrategi skickades ut i februari 2021 för vidare beredning och ett beslut om slutgiltig strategi väntas fattas under hösten 2021.

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Stockholmsregionens utveckling inom många områden bland annat kompetensförsörjning, kultur- och demokratiutveckling.  Förhoppningen är att den regionala folkbildningsstrategin ska kunna inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i kommunerna i Stockholms län.

 

Remissversion av folkbildningsstrategi

Folkbildningsstrategin arbetas fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. En arbetsgrupp med deltagare från Studieförbunden, Folkhögskolorna, Länsbildningsförbundet, kulturnämnden, kulturförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Regionbiblioteket kommer driva arbetet framåt.

Processen startade under våren 2019. I februari 2021 färdigställdes en Remissversion av Folkbildningsstrategi som sänts ut på remiss för vidare beredning. Ett beslut om slutgiltig version väntas beslutas under hösten 2021. 

 

Uppstartskonferens 

Region Stockholms kulturförvaltning i samverkan med Stockholms Läns Bildningsförbund arrangerade under 2019 en uppstartskonferens med fokus på vad en folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen bör innehålla.  Deltagare i konferensen var kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med/ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län och folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län till en konferens.

Syftet med konferensen var att informera om processen, involvera fler aktörer samt att rivstarta dialogen och tanka av deltagarna på deras perspektiv, åsikter och ingångar. Målet med konferensen var att hämta in värdefulla medskick till arbetet med strategin. 

 

Möte folkbildningsstrategi

Arbetsgruppen i möte på Botkyrka folkhögskola februari 2020
 

Besöksturné under 2020

Under 2020 genomförde arbetsgruppen som ansvarar för att ta fram en ny folkbildningsstrategi för regionen genomfört en besöksturné i länet. Planen var att förlägga alla möten hos olika folkhögskolor i regionen för att på plats lära känna verksamheterna och öka förståelsen för folkbildningens villkor. Årets första möte hölls på Botkyrka folkhögskola och därefter skulle gruppen besöka: Studieförbundet Vuxenskolan, Paideia folkhögskola, ABF, Vårdinge by folkhögskola och Tollare folkhögskola. I samband med corona-utbrottet övergick några möten till att ske i digital form. 

 

Fyra insatsområden identifierade

Folkbildningsstrategin ska tydliggöra Region Stockholms roll som regional aktör och peka ut angelägna utvecklingsområden. I strategin har fyra prioriterade inriktningsområden identifierats för att långsiktigt bidra till strategins övergripande målområden.


De fyra utpekade insatsområdena är:
 

1. Stärka och utveckla demokratin

2. Bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet samt det egna skapandet
3. Främja kunskap och bildning samt utjämna utbildningsklyftor

4. Utveckla arbetet för hållbar utveckling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innehållsansvarig: Anna Bohman-Enmalm
Sidan uppdaterad: 2021-05-20