Skip to main content

Samlad information om insatser och återstart efter corona

Diarienummer
AKTNR 3101-19181
Efter en lång period av restriktioner och nedstängning till följd av corona har nu kulturlivet, idrottslivet och föreningslivet kunnat börja återuppta sina olika verksamheter. På den här sidan har vi samlat nyheter, rapporter och sammanfattningar av de insatser och stöd som satts in för att stimulera återstart.

 

Vaccinationsbevis kan krävas vid allmänna sammankomster

Regeringen går vidare med förslaget om att vaccinationsbevis ska kunna användas vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december 2021.  Syftet är att begränsa smittspridning av covid-19 framför allt bland personer som inte är vaccinerade.

Läs mer om förslaget

 

Nytt stabiliseringsstöd till biografer

Filminstitutet fortsätter fördelningen av krisstöd och utlyser nu ett nytt stöd till stabilisering för biografer. Det nya stödet ska skapa möjlighet för biograferna i landet att stabilisera sin verksamhet och göra nödvändiga investeringar och utvecklingsarbete för att möta publikens behov.

Det kan till exempel handla om stärkt marknadsföringsarbete eller investeringar i lokal och teknik. Stödet ska bidra till att landets invånare fortsatt ska ha en biograf inom rimligt avstånd, och som med hög teknisk standard och god visningsmiljö kontinuerligt visar film.  Storleken på stödet baseras på biografernas så kallade öppna visningar. Ansökningsperioden är 12 – 21 januari 2022.

Läs mer om stödet på Svenska Filminstitutets webbplats

 

Återstartsutredningens betänkande på remiss

Betänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” skickas ut på remiss till myndigheter, organisationer, aktörer och institutioner. Flera förslag i betänkandet har resulterat i åtgärder och resultatet av kommer ligga som underlag för regeringens fortsatta arbete för att stötta kulturlivets aktörer.

Läs mer här

 

Nationell strategi för de kulturella och kreativa näringarna

För att få till en nationell strategi för utvecklingen av de kulturella och kreativa näringarna (KKN) tillsätter regeringen en utredning som ska föreslå hur en samlad nationell strategi kan se ut.

Ur Regeringens pressmeddelande:

”De kulturella och kreativa näringarna sysselsätter många konstnärliga och kreativa aktörer inom en mängd områden. KKN är också en sektor som kommer ha stor betydelse för samhällsutvecklingen, till exempel inom regional utveckling, export och innovation i bred mening. Vi behöver ha en sammanhållen och långsiktig strategi för att främja en hållbar utveckling av dessa näringar under de kommande åren.  Nu tar vi i och med detta beslut ytterligare ett förslag från utredningen om kulturens återstart vidare, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind”.

Läs mer om utredningen
 

Reklamskatten föreslås avskaffas från och med 2022

Regeringen föreslår i en proposition att reklamskatten ska tas bort från och med nästa år. Många organisationer däribland 1 600 idrottsföreningar betalar reklamskatt varje år. Förslaget skulle innebära minskade skatteintäkter om ca 100 miljoner per år.

Läs mer om förslaget

 

Rapport om ett år med pandemin

Myndigheten för kulturanalys har sammanställt rapporten "Ett år med pandemin - konsekvenser och offentliga insatser inom kulturområdet"

Ladda ner rapporten här
 

Webbinarier för ideella kulturföreningar

Vill du ta del av inspiration, resultat och metoder för ideella kulturföreningar? Nu arrangerar Ideell kulturallians en serie webbinarier som lyfter teman och frågeställningar som kommit fram i arbetet med Kulturens kapillärer, ett krisstöd till det ideella kulturlivet. Alla intresserade är välkomna att delta. Det är avgiftsfritt och du får gärna tipsa dina kontakter om att vara med. 

Närmast arrangeras webbinariet ”Att mötas digitalt” den 20 oktober.

Läs mer och anmäl dig här 

 

Ytterligare 700 konstnärer beviljas stipendier

Konstnärsnämnden tilldelades i somras ytterligare medel från regeringen att fördela i krisstöd till yrkesverksamma konstnärer för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart. Det har möjliggjort att konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan nu har kunnat beviljats ett krisstipendium. Krisstipendiet är på 57 200 kronor och är skattefritt.

Läs mer på Konstnärsnämndens webbplats

Återstartsutredningen föreslår 3,9 miljarder för att gå från kris till kraft

Kulturminister Amanda Lind och Linda Zachrison, särskild utredare, presenterade i morse slutbetänkandet ”Från kris till kraft – återstart för kulturen” (SOU 2021:77) som är resultatet av den statliga utredningen Återstart för kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Utredningen föreslår att regeringen gör en tvåårig satsning på kultursektorns återstart efter covid-19-pandemin och därefter långsiktigt förstärker kultursektorns ekonomiska förutsättningar.
Utredningen presenterar kraftfulla insatser inom 9 områden, omfattande totalt 40 förslag. Förslagen uppgår till totalt 3,9 miljarder kronor perioden 2022-2024, varav 1,55 miljarder kronor behöver sättas in 2022. Därefter behöver kulturbudgeten förstärkas med 760 miljoner kronor årligen för att bygga kulturlivet mer hållbart för framtiden.
Bland annat föreslår utredningen att:
 • samhällets trygghetssystem behöver justeras för att bättre träffa konstnärer
 • omfattande fortsatt digitalisering av kulturarvet (150 miljoner kronor 2022, därefter 325 miljoner kronor per år 2023-24)
 • det i budgetpropositionen nya incitamentet för filmproduktion om 100 miljoner kronor per år föreslås öka till 300 miljoner kronor.
 • de kulturella och kreativa näringarna (KKN) får ett nytt exportstöd.
 • Permanenta statliga utvecklingsbidrag till kulturskolan
 • Skolverket får till uppdrag att främja utbytet mellan skolväsendet och kultursektorn
 • staten finansierar en nationell plattform för utställningsaktörer inom bild och form.
Återstartsutredningen föreslår vidare tillsättandet av nya utredningsuppdrag. Myndigheten för kulturanalys ska ges i uppdrag att analysera orsakerna till det ojämlika deltagandet i kulturlivet, en ny färdplan för filmpolitiken ska tas fram, kultursamverkansmodellens utveckling behöver utredas och förutsättningarna för att inrätta en kulturstiftelse med finansiering både från staten och näringslivet ska undersökas.
Återstartsutredningen innehåller också en omfattande beskrivning av covid 19-pandemins effekter på kulturlivet och hur denna också har lett till nya initiativ för att tillgängliggöra kultur. Utredningen beskriver också de strukturella utmaningar och möjligheter som finns inom kulturlivet sedan länge och som behöver uppmärksammas för att skapa mer hållbarhet i sektorn.
Betänkandet finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida och www.sou.gov.se

Fortsatt tufft för stödföretag till artistisk verksamhet

Stödföretag till artistisk verksamhet kvarstår på ”tio i topp-listan” över SCB:s statistik över branscher som tappat mest i omsättning under pandemin. Dessa stödföretag mäter ytterligare en nedgång med 24 procent under det första halvåret 2021 jämfört med det redan hårt drabbade första halvåret 2020. Även arrangörer av kongresser och mässor fortsätter att tappa stort. Glädjande nog har dock biografnäringen försvunnit från listan över de tio värst drabbade branscherna. Värst drabbade är researrangörerna som noterar en ytterligare nedgång med 79 procent.

Det svenska näringslivets totala omsättning ökade dock med 337 miljarder kronor under första halvåret 2021 jämfört med för första halvåret 2020. Notera att statistiken endast avser branscher som omsätter mer än 1 miljard kronor.

Läs mer i SCB:s sammanställning 

Satsning på 940 miljoner kronor för att stärka kulturen

Regeringen meddelade den 14 september sitt förslag om att satsa 940 miljoner kronor på det fria kulturlivet. Satsningen ska stödja den fria kulturen, filmen och konstnärernas villkor samt bidra till att främja minoritetsspråken och nationella minoriteters kultur och stärka det internationella utbyte som begränsats under pandemin.
Några satsningar i förslaget är:
 • 100 miljoner kronor ska avsättas per år för att införa ett produktionsincitament för film 
 • 75 miljoner kronor till satsningen Stärkta bibliotek
 • 10 miljoner kronor årligen till Riksantikvarieämbetet 2022–2024 för stöd till vård och utveckling av kulturmiljöer över hela landet.
 • 95,7 miljoner kronor till vissa statligt finansierade kulturinstitutioner. 
 • 20 miljoner för digitalisering av kulturarvet
Läs om hela förslaget här

400 miljoner ska starta upp idrotten efter pandemin

Regeringen föreslår att 400 miljoner kronor satsas på idrottslivet i Sverige för att främja en uppstart efter pandemin. Målsättningen är ett ökat deltagande i idrottslivet framför allt för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer om förslaget här

100 miljoner extra till regional kultur  

I budgetpropositionen för 2022 föreslår regeringen att den regionala kulturen permanent förstärks med 100 miljoner kronor. Pengarna ska fördelas av Statens kulturråd till regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Kulturminister Amanda Lind meddelar att ”även vissa verksamheter i Stockholms län som inte ingår i kultursamverkansmodellen kan få del av pengarna”, med vilket sannolikt avses att de särskilt utpekade regionala verksamheterna i Stockholms län enligt en särskild förordning. Dessa verksamheter är Folkoperan, Kulturhuset Stadsteatern, Stockholms stadsmuseum, Oktoberteatern, Grafikens hus, Cirkus cirkör samt följande verksamheter där de statliga medlen fördelas via Region Stockholms kulturnämnd: Regionbibliotek Stockholm, danskonsulenterna, Länsmusiken samt Stockholms läns museum. 

Minskad arbetslöshet för kulturarbetare

Arbetsförmedlingen redovisar statistik som visar att de har skett en minskning av antalet arbetslösa kulturarbetare med 44 procent i augusti 2021 jämfört med samma period förra året. Dock rapporterar Arbetsförmedlingen att det är en bit kvar för att nå samma nivå som före pandemin.

Läs mer här

Ekonomisk ljusning för kultur, nöje och fritidsnäringar

SCB meddelar att näringarna inom kultur, nöje och fritid långsamt hämtar sig efter pandemiåret 2020. Under första halvåret i år ökade den samlade omsättningen inom näringarna med 6 %, motsvarande 2 miljarder kronor, jämfört med samma period i fjol. Men några branscher har det tufft och det totala antalet sysselsatta sjönk från 54 300 till 52 300, motsvarande 4 %. I de kulturella verksamheterna föll omsättningen med cirka 11 %, eller 0,7 miljarder kronor, under första halvåret 2021 jämfört med samma period 2020. Stödföretag till artistisk verksamhet har det tuffast med en minskad omsättning med hela 20 % och även artistisk verksamhet utvecklas svagt.
Bäst utveckling bland de kulturella verksamheterna går museerna, vars omsättning steg med 22 % jämfört med första halvåret 2020. Även teater- och konserthusföretag utvecklas bra med en ökning med cirka 13 %.
Privata sport-, fritids- och nöjesverksamheter ökar också sina intäkter som en följd av lättnader i restriktionerna. Branschernas omsättning ökade med 10 % eller 1,4 miljarder kronor. Bäst gick det för nöjes- och temaparker som Gröna Lund, Liseberg och Skara sommarland som ökade med hela 130 % under första halvåret i år. Temaparkerna ligger dock fortfarande 44 % under omsättningsnivån för 2019. Golfklubbar hör till de branscher som har klarat sig bra under hela pandemin och ökade sin omsättning med 14 % under första halvåret 2021 jämfört med samma period i fjol.

Fler restriktioner tas bort från 29 september

Från den 29 september kommer fler restriktioner att hävas enligt meddelande från regeringen. De restriktioner som berörs är:
 • Deltagartak för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Deltagartaken för privata sammankomster i t.ex. hyrda lokaler tas bort
 • Restriktioner om storlek på sällskap och avstånd mellan sällskap på serveringsställen tas bort
 • Råd om att arbeta hemifrån tas bort, men den som har symtom bör fortsatt stanna hemma och testa sig.
Läs mer på regeringens webbplats

Nytt krisstödpaket att söka via Kulturrådet

Nu ska årets sista krisstöd inom kulturen lysas ut. Cirka 300 miljoner kronor finns att söka hos Kulturrådet från den 13 september. Sista ansökningsdatum är 4–6 oktober. Beslut fattas i mitten av november. Detaljerade riktlinjer och regelverk för bidraget presenteras i samband med att ansökan öppnar. Höstens krisstöd är ett projektbidrag som kan sökas för särskilda insatser inom kulturområdet. Syftet med stödet är att lindra den akuta ekonomiska krisen, stimulera till återhämtning efter corona och säkra en bredd av kulturuttryck i hela landet.
Stödet kan sökas för ett projekt, men också för en avgränsad del av den ordinarie verksamheten som inte finansierats av andra krisstöd. Det kan exempelvis handla om att planera och genomföra smittsäkra kulturevenemang, internationellt nätverkande via digital teknik, streamade författarsamtal eller smittsäker daglig träning. Ansökan ska avse projekt som påbörjats under 2021 och genomförs senast andra kvartalet 2022.
Läs mer om och sök krisstödet här

Ytterligare 450 miljoner i EU-finansiering mot arbetslöshet 

Den 16 augusti 2021 utlyste svenska ESF-rådet ytterligare 450 miljoner kronor inom ramen för REACT-EU för att bekämpa arbetslösheten mot bakgrund av covid-19-pandemin. Medlen kan ansökas av organisationer inom civilsamhället, offentliga organisationer eller andra aktörer med möjligheter att nå målgruppen. Liksom tidigare utlysningar inom programmet krävs ingen medfinansiering av sökande aktörer. Detta skapar möjligheter även för mindre aktörer, exempelvis inom de hårt drabbade kulturnäringarna. Notera att utlysningen är mycket kort och sista ansökningsdag redan är den 24 september 2021. 
Målgruppen för insatser inom REACT är personer som har blivit arbetslösa under pandemin och som behöver insatser för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden i syfte att så snabbt som möjligt komma i arbete. Exempel på insatser kan vara stöd i att hitta och söka jobb, matchande insatser, kompetenshöjande utbildningar, kartläggning, information om arbetsmarknaden, karriärvägledning, yrkes- och studieförberedande insatser med mera. Insatserna ska ge förutsättning för att få ett varaktigt arbete, eller kompetensutveckling för omställning till arbete. 
Utlysningen avser projekt som ska bedrivas på nationell nivå (av en aktör med projektverksamhet i flera regioner) eller i en enskild region (enligt Svenska ESF-rådets regionindelning). Projekten kan starta tidigast 1 december 2021 och senast 1 januari 2022. Projekt kan pågå som längst till 30 april 2023.
 
Läs mer om utlysningen här

Förändrade kulturvanor under 2020

Myndigheten för kulturanalys har släppt en ny rappport om Sveriges invånares kulturvanor under 2020 i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Av rapporten framgår att kulturvanorna ändrats mycket under pandemiåret och att såväl besök i kulturaktiviteter som eget skapande har minskat.
Ladda ner rapporten här

Beslut om hur ytterligare statligt krisstöd till kultur ska fördelas

Nu har regeringen beslutat om hur de nya krisstöden till kulturen ska fördelas. Av tidigare aviserade kris- och stimulansstöd på 750 miljoner kronor ska Kulturrådet fördela 458 miljoner, Filminstitutet 124 miljoner, Konstnärsnämnden 92 miljoner och Författarfonden 18 miljoner. Därutöver tilldelas Sametinget 3 miljoner, Centrumbildningar 15 miljoner, Scenkonstallianserna (dans, musik och teater) 17 miljoner och regional kulturverksamhet via kultursamverkansmodellen 23 miljoner kronor.
Beslutet är en följd av regeringens åttonde extra ändringsbudget för 2021 som beslutades av riksdagen den 23 juni. Sammanlagt har regeringen avsatt drygt 3,5 miljarder kronor i kris- och stimulansstöd under 2021.
Läs mer om krisstödet

Riksidrottsförbundet fördelar krisstöd

Regeringen har beslutat om att de 600 miljoner i stöd som riktas mot idrottslivet kommer att fördelas via Riksidrottsförbundet. Beslutet är en följd av den åttonde extra ändringsbudget som beslutades den 23 juni.
Läs mer om stöd till idrotten

Förslag på ändrade restriktioner från 1 juli 2021

Som en följd av minskad smitta och belastning på vården har regeringen kommit med förslag om lättade restriktioner från 1 juli 2021. Enligt förslaget ska upp till 50 deltagare kunna tillåtas inomhus. I de fall där deltagarna kan anvisas en sittplats ska det vara möjligt med 300 deltagare inomhus. Utomhus gäller motsvarande 600 deltagare inomhus och 3 000 om en sittplats anvisas.
Deltagartaken kompletteras av Folkhälsomyndighetens föreskrifter vilket kan påverka antalet tillåtna personer.
Läs mer om anpassningen här

195 miljoner extra till regional kulturverksamhet

Den 1 juni beslutade Kulturrådets styrelse att fördela 195 miljoner kronor extra till regional kulturverksamhet mot bakgrund av coronapandemin. Av dessa är 150 miljoner kronor ämnade som en generell förstärkning av kultursamverkansmodellen för utveckling och omställning (bland annat digitalisering), särskilda utgifter med anledning av inställd eller uppskjuten verksamhet samt för att stimulera samverkan mellan regionerna och det professionella kulturlivet och arrangörerna.
I Region Stockholm, som står utanför samverkansmodellen, fördelas 16,7 miljoner kronor direkt till de åtta kulturverksamheter som är berättigade till regionala bidrag. Några av verksamheterna är Kulturhuset Stadsteatern, Cirkus Cirkör, Folkoperan och verksamheter inom kulturförvaltningen i Region Stockholm, bland annat Stockholms läns museum.
Läs mer om fördelningen

Stor fördelning till Stockholmsregionen av Kulturrådets krisstöd

Även i denna omgång fördelas drygt 40-45 procent av krisstöden från Kulturrådet med anledning av coronapandemin till aktörer med säte i Stockholmsregionen. Det ska ses som ett kvitto på att en hög andel av Sveriges centrala kulturaktörer finns här och också har drabbats svårt av pandemin. Majoriteten av aktörerna finns i Stockholms stad men också aktörer i många andra kommuner i Stockholmsregionen. 
1,4 miljarder kronor har fördelats till aktörer med särskilda behov i kulturlivet. Listan av mottagare toppas av Stockholmsbaserade arrangörsbolaget Live nation som har tilldelats drygt 59 miljoner kronor. Kulturrådet har här särskilt prioriterat aktörer som har central betydelse för respektive konstområde och som säkrar produktion och arbetstillfällen samt bevarar kompetens inom kultursektorn. Musikområdet dominerar även denna gång och får mer än hälften av det totala krisstödet. 
Ytterligare 287 miljoner kronor har fördelats av Kulturrådet i krisstöd till kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp för perioden oktober-december 2020. Drygt 240 aktörer i Stockholmsregionen delar på 122 miljoner kronor i fördelade bidrag. Den 17 maj tillkännagav regeringen, i samarbete med Centern och Liberalerna, att ytterligare 750 miljoner kronor ska fördelas för att mildra konsekvenserna av pandemin och stimulera en återstart.
Läs mer om Kulturrådets krisstöd till kulturlivet 

Plan för avveckling av restriktioner

Regeringen har tagit fram en plan för hur restriktionerna kopplat till covid-19 ska kunna lyftas stegvis.
Se planen på Regeringens webbplats

Ny rapport om föreningslivets situation

Många ideella föreningar har påverkats negativt under coronapandemin. Färre medlemmar och mindre intäkter har drabbat en stor del av föreningslivet visar en rapport som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor tagit fram.
Ta del av rapporten på MUCF:s webbplats

Folkhögskolor kan öppna den 1 juni

Regeringen meddelade den 27 maj att landets folkhögskolor från och med den 1 juni kan bedriva undervisning på plats. 
Läs mer på Folkbildningsrådets webbplats

Läger och cuper under sommaren 2021

Från och med den 1 juni 2021 avråder Folkhälsomyndigheten inte längre från att anordna läger och cuper. Dock har man tagit fram riktlinjer för att minska risk vid smittspridning.
Ta del av råden på Folkhälsomyndighetens webbplats

140 miljoner till civilsamhällets arbete med utsatta grupper under corona

I regeringens extra ändringsbudget föreslås att ytterligare 140 miljoner kronor tillförs civilsamhällets arbete för att stödja utsatta grupper. Stödet är det tredje tillskottet av medel som tillförs för att möta behovet av extra hjälp- och stödinsatser under pandemin.
Läs mer i regeringens pressmeddelande

Nytt kris- och stimulansstöd till kulturen

Den 17 maj meddelade Regeringen att kulturområdet ska tillföras ytterligare 750 miljoner kronor i kris- och stimulansstöd med anledning av covid-19. Stödet ska mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och underlätta en återstart av kulturlivet.  Krisstöden kommer såsom tidigare att fördelas av Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, Svenska Filminstitutet, Författarfonden och Sametinget. 
Läs mer om stödet till kulturlivet

Ytterligare 600 miljoner i krisstöd till idrotten

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 17 maj att idrottslivet tillförs 600 miljoner i förlängt krisstöd. Stöden ska mildra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19, underlätta verksamheters återstart och bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet. Fördelningen av stödet kommer att ske via Riksidrottsförbundet i dialog med specialidrottsförbunden.
Läs mer om stödet till idrottslivet

Rapport om nordens kulturliv efter corona

Kulturanalys Norden har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram en rapport om pandemins påverkan på de nordiska ländernas kulturliv. Rapporten lanserades den 27 april.
Ta del av rapporten här

Minskat idrottande i regionen under 2020

Riksidrottsförbundet har sammanställt siffror över hur idrottandet bland barn och ungdomar minskat i landets regioner. I Stockholmsregionen var minskningen 7,3 procent under pandemiåret 2020 jämfört med 10,6 i landet i stort.

Läs mer på Riksidrottförbundets webbplats

400 kommunala kulturpolitiker om framtida anslag till kultur

Den 16 mars släppte Riksteatern resultatet av en undersökning där 400 kommunala kulturpolitiker har svarat på frågor om hur de ser på framtiden för kommunala anslag till kultur efter coronapandemin.  Bilden som framträder är mycket splittrad. 51 procent av de svarande kulturpolitikerna menar att det inte är särskilt sannolikt eller inte alls sannolikt att kulturen kommer drabbas av nedskärningar till följd av coronapandemin. 42 procent anser tvärtom att det är ganska sannolikt eller mycket sannolik att kulturen drabbas, om kommunala besparingar genomförs med anledning av coronapandemin.
Undersökningen visar även att det finns ett starkt stöd bland kulturpolitiker för att anslagen till kulturen bör vara kvar på samma nivå eller öka. 53 procent anser att de bör öka. 40 procent anser att de bör vara kvar på samma nivå. 13 procent anser dock att besparingar även ska ske inom kulturen. Resultatet av undersökningen är likartat över landet och samma tendenser går att se i samtliga regioner. Undersökningen gjordes av Kantar Sifo på uppdrag av Riksteatern under perioden 24 november till 14 december 2020.
Läs mer på Riksteaterns webbplats

Ytterligare 50 miljoner fördelas via Konstnärsnämnden

Den 26 februari beslutade regeringen om att Konstnärsnämnden får ytterligare 50 miljoner att fördela. De nu tilldelade medlen kommer inte att utlysas som nytt Krisstipendium, utan läggs till de 154 miljoner som Konstnärsnämnden tidigare har tilldelats. Till Krisstipendium 3 har inkommit drygt 7 300 ansökningar, så förstärkningen behövs. Det här innebär att drygt 200 miljoner kommer att fördelas ut under april då beslut om Krisstipendium 3 tas. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att Krisstipendium 3 ska motsvara minst ett prisbasbelopp, det vill säga 47 600 kronor.

Fördelning av regeringens krisstöd på 500 miljoner

Regeringen beslutade den 26 februari om hur de 500 miljoner som ska avsättas till kulturområdet kommer fördelas. Liksom tidigare stöd kommer medlen förmedlas via Statens kulturråd (378 miljoner), Konstnärsnämnden (50 miljoner), Svenska Filminstitutet (50 miljoner), Författarfonden (10 miljoner), Sametinget (2 miljoner).
Läs mer på Regeringens webbplats

Ny rapport om museernas situation

En rapport från Sveriges Museer visar att museernas svåra ekonomiska läge kan ge stora gap i framtidens museisamlingar. Museichefer vittnar bland annat om hur pandemin och åratals urholkning av ekonomin försvårar insamling och på sikt kan påverka museernas samhällsbetydelse. Samtidigt tycker 9 av 10 museichefer att deras museum kan spela en viktig roll i samhället.
Läs mer på Sveriges museers webbplats

Hur har folkbiblioteken fungerat under pandemin?

Utöver vård, skola och omsorg har folkbiblioteken varit en av de få offentliga verksamheter som i stor utsträckning upprätthållit sin verksamhet och varit en del av det offentligas frontlinje under pandemin. Biblioteksservicen har varierat över landet, mellan kommuner och regioner. Likaså har bibliotekens roll i kommunernas krisorganisation sett olika ut. För att få en bättre bild av folk- och regionbibliotekens arbete under pandemin, bjöd Svensk biblioteksförening chefer inom region- och folkbiblioteken till rundabordssamtal. Nu finns en rapport att ladda ner med en sammanfattning och analys av de samtalen.
Läs mer på Biblioteksföreningens webbplats

Ny rapport från Svensk scenkonst om återstart

Över 12 000 föreställningar och konserter ställdes in 2020. Samtidigt menar 90 procent av de främsta företrädarna för svenska scenkonstverksamheter att de har goda eller mycket goda möjligheter att genomföra smittförebyggande insatser vid publik verksamhet. Det visar en ny undersökning gjord på uppdrag av Svensk Scenkonst som finns att ladda ner här.
Läs mer på Svensk scenkonsts webbplats 

Uppföljning av statens stöd till idrotten

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) fick i slutet på januari i uppdrag att analysera förekomsten och behovet av ändamålsenliga anläggningar och utemiljöer för idrott och andra former av hälsofrämjande fysisk aktivitet. Utöver det uppdraget kommer de även  under 2021 göra en fördjupad analys av coronapandemins påverkan på idrottsrörelsen.
Läs mer om uppdraget på Regeringens webbplats

Utredning om kulturens återstart

Den 22 december meddelade regeringen att de tillsatt en utredning om kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Utredningen ska resultera i förslag till regeringen på konkreta insatser för att starta upp, återhämta och utveckla kultursektorn. Den 30 juni 2021 ska utredningen redovisas till regeringen. 
Ytterligare två myndighetsuppdrag presenterades den 22 december.  Myndigheten för kulturanalys har fått i uppdrag att göra en översyn av effekterna inom kulturområdet med anledning av pandemin. Översynen ska kartlägga insatserna från regeringen, myndigheter, regioner och kommuner under pandemin. Konstnärsnämndens uppdrag blir att analysera hur pandemin har påverkat konstnärers ekonomiska och sociala villkor.
Läs mer på Regeringskansliets webbplats
 
Innehållsansvarig: Ulf Andersson Greek
Senast uppdaterad: 2021-11-19