Skip to main content

Coronastöd 2021

Diarienummer
AKTNR 3281-18626
Region Stockholms kulturnämnd fattade den 16 juni ett beslut om att utlysa ett extra kulturstöd om 2 miljoner kronor med anledning av coronapandemin. Stödet riktar sig till centrumbildningar och andra liknande organisationer vars verksamhet är att främja enskilda professionella konstnärers förutsättningar i sin yrkesutövning.

Vilka kan söka?

Coronastödet 2021 kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag eller stiftelser) som har beviljats Projekt- eller Verksamhetsstöd från Region Stockholm under perioden 2019–2021.

 

Typ av projekt som kan beviljas stöd

Stöd kan beviljas till kompetenshöjande insatser, uppdragsförmedling och liknande. Till exempel projekt som når många verksamma inom respektive konstområde och vars huvudsyfte är utveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik, utveckla interaktion och spridande av kunskap.
Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum.
 

Så bedöms ansökningarna


I bedömningen tas hänsyn till:

• Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
- Originalitet
- Hantverksskicklighet
- Angelägenhet
- Kontext

• Regional angelägenhet:
- Konstnärligt och innehållsmässigt
- Metodmässigt
- Spridningsmässigt

 

Söka Coronastöd 2021
 
Förberedelser inför ansökan    

 • Läs Villkor Coronastöd 2021.

 • Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor.

 • Organisation som söker kulturstöd om totalt 500 000 kr eller mer för år 2021 måste uppfylla Region Stockholms miljökrav. Besvara frågorna om miljö som finns i formuläret samt bifoga miljöplan. 

 • Ansökan måste vara komplett. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

 • Ansökan kommer inte att handläggas om redovisning av tidigare stöd är försenad.

 

Frågor att besvara i ansökan:
 • Belopp som söks

 • Konstform

 • Projektets namn 

 • Projektets startdatum 

 • Projektets slutdatum

 • Typ av genomförande (ex. kompetenshöjande insatser, uppdragsförmedling, utveckling etc.) (max 3 ord)

 • Lokal/Plats för genomförande (max 50 tecken)

 • Målgrupp (max 50 tecken)

 • Beräknat antal deltagare

 • Beskrivning av projektet inklusive hur projektet kommer enskilda professionella konstnärer till del (max 5 000 tecken)

 • Hur uppfyller projektet bedömningskriteriet för konstnärlig kvalitet? (max 2 000 tecken)

 • Hur uppfyller projektet bedömningskriteriet för regional angelägenhet? (max 2 000 tecken)

 • Budget i balans (intäkter och kostnader)

 

Så går ansökan till

Ansökan görs på kulturförvaltningens webbplats från den 9 juli. Sista ansökningsdag är 23 augusti 2021. 

 

Så meddelas beslut om avslag eller bifall

Beslut om bifall eller avslag meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan. Bifall publiceras även på kulturförvaltningens webbplats. 
 

Om stöd beviljas

• Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv ut Med stöd av Region Stockholm eller använd logotyp Med stöd av Region Stockholm, enligt instruktion.)
• Coronastöd ska redovisas senast 31 maj 2022. Redovisa Coronastöd 2021


Så redovisas Coronastöd 2021   

Projektet ska redovisas senast 31 maj 2022 via redovisningsformulär på kulturförvaltningens webbplats. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

 • hur projektet har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet.

 • beskrivning av genomfört projekt

 • ekonomisk redovisning

 • antal deltagare

 • annan relevant information


Av redovisningen ska klart framgå hur Coronastödet har använts. För fullständig information se Villkor Coronastöd 2021.  I villkoren finns också information om krav på auktoriserad revisor för aktörer som har totalt kulturstöd på 500 000 kr eller mer. 

Om redovisningen är försenad kommer ansökan om nytt kulturstöd inte att handläggas.


 Innehållsansvarig: Ann Larsson

Senast uppdaterad: 2021-09-21