Hoppa till huvudinnehåll

Strategisk samordning

Diarienummer
AKTNR 2723-16299
Kulturförvaltningen i Region Stockholm vill vara den strategiskt samordnande parten för länets kultur- och föreningsliv. 

Föreningsliv

Kulturnämnden vill genom stöd till föreningsliv bidra till ett mångsidigt och rikt kulturutbud i barn och ungas närmiljö samt till att ge dem möjlighet till inflytande och delaktighet i föreningslivet. På det sättet främjas kunskaper i demokrati och möten mellan människor med olika bakgrund, men också förståelse för och utveckling av kulturarvet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter sina lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt. Föreningslivet omfattar pensionärsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer och frilufts- och idrottsorganisationer.

En folkbildningsstrategi för Region Stockholm

Folkhögskolor och studieförbund är viktiga resurser för Region Stockholms utveckling och kompetensförsörjning och folkbildningens aktörer bidrar till kompetens-, kunskaps och demokratiutveckling. För att synliggöra och stärka folkbildningens roll i det regionala utvecklingsarbetet kommer kulturnämnden under 2019 påbörja arbetet med en folkbildningsstrategi. Folkbildningsstrategin ska lyfta fram hur folkbildningen kan bidra till en god livsmiljö för regionens invånare och konkretiserar delarna kring folkbildning, demokratiutveckling och kompetensförsörjning i den regionala utvecklingsplanen RUFS 2050. Kulturnämnden vill att en regional folkbildningsstrategi ska vägleda, inspirera och stödja strategiska processer i folkbildningsfrågor i regionens kommuner.

Deltagare och tidplan

Strategin arbetas fram av Region Stockholm tillsammans med Stockholm läns bildningsförbund. En arbetsgrupp med deltagare från Studieförbunden, Folkhögskolorna, Länsbildningsförbundet, kulturnämnden, kulturförvaltningen, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen och Regionbiblioteket kommer driva arbetet framåt. Processen startade under våren 2019 och kommer pågå under två år för att vara klar våren 2021, då ett förslag till ny folkbildningsstrategi ska finnas för Kulturnämnden att fatta beslut om.

Folkbildningskonferens 

Under hösten 2019 bjöd kulturförvaltningen in till en folkbildningskonferens. Deltagare var kommunala och regionala politiker och tjänstepersoner som arbetar med/ansvarar för folkbildningsfrågor i Stockholms län och folkbildningsföreträdare som arbetar med utvecklings- eller strategiska frågor i Stockholms län. Syftet med konferensen var att informera om processen så att fler aktörer kan vara med och bidra till slutprodukten, samt rivstarta dialogen och tanka av deltagarna på deras perspektiv, åsikter och ingångar. Målet med konferensen var att arbetsgruppen får värdefulla medskick till arbetet med strategin. Och att deltagarna får bidra med en mångfald av perspektiv. Läs mer om kulturförvaltningens arbete med folkbildning här.

Mobilitetsstöd till folkhögskolor

Strategirådet har tagit fram rapporten Utredning av mobilitetsstöd till folkhögskolor på uppdrag från Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Skåne. Utredningen ger ny och viktig kunskap om deltagares rörlighet mellan länen och folkhögskolorna och hur systemet med mobilitetsstöd fungerar. Utredningen innehåller dessutom förslag på ett alternativt bidragssystem. Styrkan med Strategirådets förslag, som innebär att regioner i större utsträckning stödjer folkhögskolorna inom det egna länet, sätter dialogen mellan regionerna och folkhögskolorna i centrum.

Processen fortsätter med en utökad dialog om regionernas långsiktiga finansiering av folkhögskolorna, och hur ett nationellt sammanhängande ersättningssystem på bästa sätt byggs upp. Just nu pågår en diskussion mellan berörda aktörer – regioner, SKR, Folkbildningsrådet – om mobilitetstödets framtida utformning och hur vi tillsammans ska bereda den här frågan vidare. Någon mer precis tidsangivelse för när Region Stockholm fattar beslut i frågan går detta läge inte att ange.


Innehållsansvarig: Anna Bohman Enmalm