Hoppa till huvudinnehåll

Frågor och svar om konsten på Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Diarienummer
AKTNR 2277-16340
Elisabeth Wengström

Foto Anna Molander. Syntolkning: Portträttbild på Elisabeth Wengström


Karolinska Universitetssjukhuset Solna, tidigare förkortat NKS, är inte bara århundradets satsning inom vården, det är också den enskilt största satsningen på offentlig konst i Sverige.

 
Elisabeth Wengström, chef avdelningen för konst: Berätta hur har ni tagit er an det här stora uppdraget?

- Ja det är stort, utmanande och väldigt roligt på samma gång. Och viktigt! Konsten ska finnas på sjukhuset under lång tid och ge avtryck både i stora publika utrymmen och i mer vårdnära miljöer. Redan för tio år sedan började vi planera projektet och har under de här åren haft ett gott samarbete med arkitekter, byggansvariga, och företrädare för sjukhuset. Många konstnärer visade tidigt intresse för att vara med och bidra med sina konstnärliga idéer. Det första vi gjorde var att öppna en portal, Konstnärsbasen, en CV-databas där man som konstnär kan registrera ett konto, presentera sitt material och kontinuerligt få information om nya gestaltningsuppdrag. Responsen har varit överväldigande med flera hundra intresseanmälningar för varje uppdrag.

Hur många gestaltningsuppdrag är det på Karolinska Universitetssjukhuset Solna?

- Sammantaget är det drygt 50 platsspecifika gestaltningar och spännvidden är stor. På sjukhuset finns stora rumsliga volymer, exempelvis korridorer, ljusschakt och entréer, och där är konsten byggintegrerad i nära samspel med arkitekturen. Sedan har vi förstås platser på sjukhuset som är mer vårdnära, exempelvis behandlingsrum, väntrum och vårdavdelningar. De konstnärer som jobbar med sådana miljöer måste förhålla sig till vårdverksamhetens krav. Där är konsten lös, flexibel och flyttbar för att kunna anpassas till nya behov och förutsättningar för vården.

Vilka utgångspunkter och kriterier har ni på när ni gör urval?

- För varje gestaltningsuppdrag utgår vi från den specifika platsens förutsättningar och vilken verksamhet som ska omge verket.  Konsten ska också kunna möta människor med vitt skilda bakgrunder. Ett kriterium är därför att skapa en variationsrikedom av konstnärliga uttryck, berättelser, material och tekniker. Det ska också finnas konst som talar till flera sinnen. Andra kriterier är exempelvis angelägenhetsgrad, graden av nytänkande och om verket kan tolkas på flera nivåer. Dessutom måste vi ta hänsyn till sjukhusets höga material- och miljömässiga krav. Med detta sagt så vill vi göra allt för att stötta varje konstnär att förverkliga sin konstnärliga vision.

Hur fattas beslut om vilka gestaltningsidéer som genomförs?

- Varje gestaltningsuppdrag leds av en av konsteprojektledare som i sin tur samarbetar med en extern konstkonsult. Konsulten är konstnärligt rådgivande och medverkar till att välja ut intressanta konstnärer för skissuppdrag i samverkan med konstenhetens team. Förslagen har diskuterats i sjukhusets konstråd där även personer för vården, bygget och arkitekturen finns representerade. Formellt fattas sedan beslut av sjukhusets konstkommitté där kulturförvaltningen är ytterst ansvarig. Man kan kanske tycka att det är en omständig process. Men det är ju så att ju noggrannare man är i början desto bättre förutsättningar skapas för ett gott slutresultat.

Kulturförvaltningen har även köpt in en stor mängd färdiga konstverk till sjukhuset. Med vilka kriterier har inköpen gjorts?

- Det stämmer att vi köpt in närmare 500 färdiga verk för placering på det nya sjukhuset. De här verken ska komplettera och bidra till den gestaltningsmässiga helheten vad gäller konsten på Karolinska Universitessjukhuset Solna. Med den här satsningen vill vi säkra mångfalden och att merparten av samtida konstformer blir representerade. Verken ska naturligtvis hålla hög kvalitet men de behöver även materialmässigt hålla över tid. Sjukhuset är en arbetsintensiv miljö som konsten måste klara av. Inköpen ska fördelas jämnt mellan könen. Vi köper konst av både kommersiella gallerier, ideella aktörer och direkt av konstnärer – också geografiskt.

Vad innebär procentregeln?

- Den innebär rent formellt att upp till två procent av byggkostnaden inom Region Stockholm skall investeras i konstnärlig gestaltning. Konst i vårdmiljö har en lång tradition i Sverige vilket givit oss en av landets främsta samlingar av modern och samtida konst. Region Stockholms konstinnehav representerar naturligtvis ett viktigt kulturarv och satsningarna på länets stora sjukhus har med de konstnärliga gestaltningarna format årsringar för sin samtid på samma sätt som det kommer att göra för det som nu skapas för den nya sjukhusbyggnaden i Solna.

Hur kommer ni att arbeta med att göra konsten tillgänglig?

- Vi satsar stort på information om konsten i det här projektet. Konstbroschyrer i tre delar tas fram för att presentera konsten för patienter, anhöriga och vårdpersonal. En bok om konsten, konstnärskapen och vårdpersonalens reflektioner kring konsten produceras just nu och kommer att bli klar till invigningen av sjukhuset. Dessutom gör vi ett antal filmer i olika format som dokumenterar processen ur olika perspektiv. Vi jobbar just nu också med att utveckla ett pedagogiskt verktyg, en sorts audioguide, som gör det möjligt för den nyfikne att interagera med konstverken via den egna mobilen. Och naturligtvis kommer vi framöver att erbjuda visningar på plats för intresserade grupper.

I samband med Almedalen 2017 tog vi emot frågor på kulturförvaltningens Facebook-sida till Heta Stolen. Läs frågor och svar här.

Läs andra frågor om konst i Region Stockholm här.

 

Innehållsansvarig: Elisabeth Wengström
Sidan uppdaterades: 2019-04-04