Hoppa till huvudinnehåll

Gestaltningsuppdrag vid ny vårdbyggnad, plan 3 kirurg- och endoskopimottagning, Danderyds sjukhus

Diarienummer
AKTNR 3406-19920
2. Illustration Danderyds sjukhus_red

Illustration: Carlstedt arkitekter/CF Møller. 

Inbjudan

Region Stockholm bjuder in yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för gestaltningsuppdrag i den nya vårdbyggnaden 61 vid Danderyds sjukhus.

Konstnärlig gestaltning är en självklar del av den nya vårdbyggnaden och bidrar till upplevelsen av både den yttre och inre miljön. Sammanlagt kommer ett tiotal uppdrag att utlysas inom projektet. De konstnärliga gestaltningarnas varierande uttryck och tilltal bidrar till en mänsklig och välkomnande vårdmiljö.

Bakgrund

Stockholmsregionen växer snabbt samtidigt som medellivslängden ökar. Region Stockholm möter detta behov med en strategisk utbyggnad med syfte att utveckla sjukhusens nuvarande infrastruktur med moderna lokaler och adekvat utrustning.

På Danderyds sjukhus stod en ny akutvårdsbyggnad klar 2019 och nu planeras för ytterligare en vårdbyggnad i 14 plan som ska rymma vårdavdelningar och mottagningar samt helikopterplatta. Den planeras att stå klar under 2025.

Det konstnärliga uppdraget

Uppdraget är förlagt till plan 3 i byggnaden och innefattar gestaltning av väggpartier och undertak på strategiska platser.

Verksamhet plan 3: Kirurg- och Endoskopimottagning

Våningsplanet är disponerat med hänsyn tagen till den vård som ska bedrivas där och genomförs som ett separat konstuppdrag. Framförallt handlar det om gestaltning av ett antal utvalda väggpartier i de allmänna delarna dvs i korridorer samt gestaltning av plattor i undertak vid sängväntplatser. Takplattorna ska vara utformade så att de ger möjlighet till slumpmässiga kombinationer. De ska utgöra en del av undertaket och vara möjliga att vid behov omplacera utan konstnärens medverkan.

Vi efterfrågar en sammanhållen gestaltningsidé för vägg och takplattor som ger karaktär och förhåller sig till planets disposition, verksamhet och färgprogram.

I miljön finns krav på god framkomlighet och därför kan konstverk bygga ut från vägg endast med ett begränsat mått.  

Förutsättningar på platsen

En god förståelse för de speciella omständigheter som kännetecknar en vårdmiljö är avgörande i arbetet med den konstnärliga gestaltningen. Patienter och anhöriga befinner sig ofta i en utsatt situation och därför är det viktigt att de konstnärliga inslagen, tillsammans med övrig gestaltning, förmedlar omsorg och stödjer verksamheterna i deras arbete. 

Den konstnärliga gestaltningen ingår i ett arkitektoniskt sammanhang vilket innebär samarbete med projektledare från kulturförvaltningen i Region Stockholm, konstrådgivare, projektledning från Region Stockholms fastighetsbolag Locum, arkitekter, ljuskonsult med flera.

Kravspecifikation

Region Stockholm följande krav på konstnärliga gestaltningar:

  • Konstverket ska ha högt konstnärligt egenvärde, vara innehållsligt komplex och bidra till en visuellt attraktiv miljö.
  • Konstverk(en) ska förhålla sig till vårdmiljöns specifika egenskaper och villkor, såsom fysisk säkerhet och tillgänglighetsaspekter, transportsflöden, hygien med mera.
  • Miljömässig hänsyn ska tas i relation till val av material och produktionsmetoder. Den konstnär som ska genomföra ett gestaltningsuppdrag förbinder sig i avtalet med kulturförvaltningen att använda så miljöanpassat material som möjligt och att hantera farliga ämnen och restprodukter enligt gällande bestämmelser. Kemikalier som finns angivna i Region Stockholms utfasningslistor för miljö och hälsofarliga kemikalier får inte användas.
  • Konsten som anskaffas till Region Stockholms vårdmiljöer ska vara väl anpassad ur ett förvaltningsperspektiv. Konstnären ska kunna presentera lösningar för hur konstverket ska skötas och underhållas och försäkra sig om att en tillräckligt hög nivå av hållbarhet uppnås.
Budget

Skissarvodet är 40 000 SEK exklusive moms.

Budgeten för genomförandet av uppdrag är 650 000 SEK exklusive moms. Konstnären ansvarar för budgeten. Inom budgeten ska alla kostnader för framställandet av konstverket rymmas, inklusive konstnärens lön, kostnad för konstverkets upphovsrätt, materialkostnader, montering/installation, underleverantörer/assistenter, resor, transporter, försäkring, och lagring tills montering kan ske.

Tidplan

2022-02-21 kl 24.00  senaste tidpunkt för intresseanmälan

2022- v 11                  konstnär utsedd för skissuppdrag

2022- v 26                  konstnär utsedd för gestaltningsuppdrag

2023 – Q1                   start för gestaltningsuppdrag

2025 - Q1                   gestaltning färdig på plats

Produktion av konstverk följer byggprojektets övergripande tidplan. Tidplanen för byggprojektet är preliminär och kan ändras under projekttiden.
 

Vem kan söka?

För att kunna ansöka om konstnärligt gestaltningsuppdrag måste följande krav uppfyllas:

  • Du måste vara yrkesverksam konstnär.
  • Vid tilldelat uppdrag måste du kunna fakturera enligt relevanta skatteregler, exempelvis genom att vara godkänd för F-skatt (enskild firma eller bolag).

Läs mer om konstnärens roll och ansvar i uppdraget på sidan Frågor och svar om konstnärlig gestaltning på vår webbplats kultur.sll.se.
 

Bedömning av intresseanmälan

Konstnärens intresseanmälan med CV och bildmaterial av tidigare konstverk utgör bedömningsunderlag.

Enligt gestaltningsuppdragets utlysning (detta dokument), görs ett urval av konstnärer som bedöms ha erfarenhet och kompetens utifrån det specifika gestaltningsuppdraget.

Med utgångspunkt i den mångfald besökarna representerar samt i platsens och verksamhetens förutsättningar/sammanhang ska fyra aspekter på kvalitet beaktas vid bedömningssituationer: variationsrikedom, innehållslig hållbarhet, materialmässig hållbarhet, och tillgänglighet. Dessa fyra aspekter fungerar som ett verktyg för att ställa relevanta och kritiska frågor.

Tilldelning av skissuppdrag

Region Stockholm har för avsikt att bjuda in två konstnärer/konstnärsgrupper till skissuppdrag. Skissuppdrag föranleder inte automatiskt tilldelning av gestaltningsuppdrag. Konstnären tilldelas genomförandeuppdrag när avtal tecknas om genomförande av konstnärlig gestaltning.

Beslut om vilka konstnärer som ska inbjudas till skissuppdrag fattas av chef för avdelningen för konst, på delegation av kulturnämnden. Konstnärer som inbjuds till skissuppdrag underrättas via telefon eller e-post. Enligt gällande lagstiftning gäller sekretess fram till tilldelningsbeslut om gestaltningsuppdrag fattas. Tilldelningsbeslut om genomförande av gestaltningsuppdrag hittar du på kulturförvaltningens hemsida kultur.regionstockholm.se under juni 2022.

Frågor

Generell information om våra gestaltningsuppdrag och de krav vi ställer, hittar du bland våra vanliga frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag på kulturförvaltningens hemsida kultur.regionstockholm.se. Specifika frågor rörande utlysningen ställs skriftligen via e-post till application.kultur@regionstockholm.se. Sista dag för att ställa frågor är 2022-02-16 för att kunna besvaras innan sista anmälningsdatum. Inkomna frågor med svar kommer att publiceras löpande.

Språk

Utlysningen av gestaltningsuppdraget sker på svenska. En icke bindande översatt kopia av utlysningen finns tillgängligt på engelska. Intresseanmälan kan lämnas på både svenska och engelska.

Uppdragsgivare

Region Stockholm är uppdragsgivare och part i avtal med konstnären. Region Stockholms kulturförvaltning projektleder arbetet med konsten vilket inkluderar hantering av intresseanmälningar och urval.

Intresseanmälan

Lämna intresseanmälan via webbformulär. Senaste ansökningsdatum: 2022-02-21.