Hoppa till huvudinnehåll

Regional idrottsstrategi för Stockholmsregionen

Diarienummer
AKTNR 2721-22663
Idrottsanläggning
Kulturförvaltningen har tagit fram en remissversion av en strategi för regionens idrottsliv. Syftet med strategin är att ange en riktning för det övergripande arbetet med idrottsfrågor i länet samt att främja kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer inom verksamhetsområdet.

Region Stockholms invånare bor och verkar i ett län med ett omfattande idrotts- och föreningsliv. I länets 26 kommuner erbjuder kommunerna och idrotts- och föreningslivet invånarna många möjligheter till bra fritidssysselsättningar i form av olika slags fysisk aktivitet.

Kulturnämnden är en av flera viktiga finansiärer av regionens idrottsliv i form av bidrag till idrotts- och friluftsförbund på distriktsnivå. Regionen fördelar stöd till förbundens distriktsorganisationer för deras allmänna verksamhet samt till SISU Idrottsutbildarna.

Utkastet till Idrottsstrategi finns att ta del av bland Kulturnämndens handlingar.

 

Idrottsstrategin - bidrag till uppfyllelse av RUFS 2050

Kulturnämnden fick år 2020 regionfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag till en regional idrottsstrategi.  Den regionala idrottsstrategin ska bidra till att förverkliga Stockholmsregionens övergripande strategiska utvecklingsplan RUFS 2050.

I RUFS 2050 lyfts att en god samhällsservice bidrar både till invånarnas livskvalitet och folkhälsa. En kraftigt växande befolkning ställer stora krav på de aktörer som ska säkra tillgången till service där möjligheter till fysisk aktivitet, friluftsliv och idrott är en viktig del.

Det behövs lösningar som möjliggör ett likvärdigt utbud av samhällsservice i hela länet. Dit hör ytor och anläggningar för fysisk aktivitet och idrott som bör finnas med tidigt i planeringen av ny bebyggelse.

 

 

Idrottsstrategins fyra målområden och inriktningsområden 

Idrottsstrategi för Stockholmsregionen knyter an till den regionala utvecklingsplanen, RUFS 2050, och dess övergripande målsättning om en god livsmiljö för länets invånare.  

Fyra målområden har tagits fram som svarar mot de fyra långsiktiga målen i RUFS 2050: 
 • Fysisk aktivitet och idrott stärker folkhälsan och bidrar till god livsmiljö. 

 • Fysisk aktivitet och idrott bidrar till social hållbarhet, delaktighet och stärker samhällsgemenskapen. 

 • Fysisk aktivitet, idrott och tillhörande evenemang bidrar till Stockholmsregionens attraktivitet och tillväxt.

 • Fysisk aktivitet och idrott ska bedrivas hållbart i relation till miljö och klimat. 

Fyra inriktningsområden har sedan identifierats för att bidra till strategins målområden: 
 • Bruka miljöer för fysisk aktivitet och idrott som en resurs i samhällsplaneringen. 

 • Öka möjligheter till och deltagandet i fysisk aktivitet och idrott. 

 • Säkra goda förutsättningar för elitidrott samt evenemangs- och besöksnäring. 

 • Bedriva fysisk aktivitet och idrott med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt. 

 

Process och tidplan för idrottstrategin

Kulturförvaltningen har under perioden 2020–2021 genomfört en omvärldsanalys samt identifierat viktiga parter för arbetet. Hösten 2022 utsågs Torbjörn Neiman, frilansande organisationskonsult till projektledare och skribent för idrottsstrategin.

Arbetet med framtagande av regional idrottstrategi startades upp den i september 2022 och pågår under hela 2023.

 • Oktober 2022 - mars 2023 – Kunskapsinsamling och sammanställning  

 • November 2022 – Uppstartsmöte med företrädare för kommunerna

 • Vår 2023  – Presentation för kulturnämnden samt dialogmöte med berörda aktörer. 

 • Juni 2023 – Förslaget till strategi beslutades i kulturnämnden.

 • Höst 2023 – Remissperiod. Regionledningskontoret bereder remissversionen. 

 • Höst 2023/vår 2023  – Beslut i regionstyrelsen och regionfullmäktige väntas tas under sen höst 2023 eller tidig vår 2024.

 

Läs mer om stöd till länets idrottsliv

 

 

Innehållsansvarig: Catharina Fogelström
Senast uppdaterad: 2023-06-18

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng