Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Diarienummer
AKTNR 3477-22920
Här kan du läsa om hur vi hanterar personuppgifter.

Hur hanterar kulturförvaltningen Region Stockholm personuppgifter?

Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i dataskyddsförordningen GDPR.

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Övergripande policy inom Region Stockholm tillämpas på kulturförvaltningen.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss eller använder våra e-tjänster kan du komma att lämna viss information i form av personuppgifter till oss. I denna policy kan du läsa om vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål och med vilket lagligt stöd, hur länge dina uppgifter sparas, vilka som kan ha tillgång till och behandlar personuppgifterna samt vilka dina rättigheter är.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter behandlas i anslutning till ansökningar, i samband med insamling, dokumentationer, utställningar, för forskning, i arkiv och på hemsidor/webbplatser och i sociala medier. Utöver detta behandlas uppgifter bland annat i samband med att du bokar och deltar i evenemang, kurser, visningar, besök och andra aktiviteter som kulturförvaltningen arrangerar och när du anmäler dig till utskick med nyheter eller fyller i enkäter från oss.

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev och andra utskick, behandlas din e-postadress och ibland även ditt namn. I vissa fall inhämtas uppgifter från nyhetskällor samt företags och organisationers webbplatser och liknande för att vi ska kunna kontakta dig med information om våra aktiviteter och vår verksamhet som kan vara av intresse för dig, särskilt i din yrkesroll.

För utskick av nyhetsbrev och annan information sker behandlingen med stöd av samtycke eller en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få våra nyhetsbrev eller annan information, eller att vi ska kunna förmedla information om vår verksamhet till personer som kan ha intresse av den.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering). Du har rätt att få dina uppgifter raderade, så länge inte behöver finnas för laguppfyllelse. 

Vilka får tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av kulturförvaltningen Region Stockholm. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, personuppgiftsbiträden. Vi skriver personuppgiftsbiträdesavtal när en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, bibliotek och kunskapsbanker, banker, betaltjänster och andra samarbetspartners, som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag, få åtkomst till dina personuppgifter. Vid ansökan om jobb eller praktik kan dina uppgifter delas och lämnas ut till rekryteringskonsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Fotografering, filmning och samtycke

När vi fotograferar eller filmar vid större arrangemang i egen regi, sätter vi upp anslag och informerar om att filmning/fotografering kommer att ske. Personer som inte vill förekomma i bild kan kontakta personal för att undvika att komma med. 

När vi fotograferar eller filmar material där du framträder ber vi dig skriva på ett samtyckesavtal för att vi ska få använda materialet i vår kommunikation. Du som har skrivit på avtalet kan när som helst höra av dig till oss och ta tillbaka ditt samtycke.

Här hittar du det samtyckesavtal som vi använder när vi fotograferar och filmar material som vi använder i vår kommunikation. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör löpande tekniska åtgärder för att upprätthålla en säker hantering och lagring av dina personuppgifter. Vår personal har fått instruktioner och utbildning som syftar till att skydda och hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler. 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig myndighet som utövar tillsyn över hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du oss via mejl till dso.kultur@regionstockholm.se

Region Stockholms integritetspolicy

Till Region Stockholms övergripande integritetspolicy

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng