Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Diarienummer
AKTNR 3477-20427

 

Hur hanterar kulturförvaltningen Region Stockholm personuppgifter?

Vi värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och att behandlingen lever upp till kraven i Dataskyddsförordningen GDPR.

Kulturnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss. Övergripande policy inom region Stockholm tillämpas på kulturförvaltningen.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?

Genom att du kommer i kontakt med oss på våra webbplatser och använder våra e-tjänster och våra kanaler på sociala medier kan du komma att lämna viss information i form av personuppgifter till oss. Personuppgifter behandlas i anslutning till ansökningar, både i samband med insamling, dokumentationer, utställningar, för forskning, i arkiv och på hemsidor/webbplatser och i sociala medier. Utöver detta behandlas uppgifter bland annat i samband med att du bokar och deltar i evenemang, kurser, visningar, besök och andra aktiviteter som kulturförvaltningen arrangerar och när du får utskick med nyheter eller enkäter från oss.

I denna policy kommer vi därför att redogöra för vilka personuppgifter vi behandlar om dig, för vilket ändamål vi behandlar dina uppgifter, vilket lagligt stöd vi har för att behandla dina uppgifter och hur länge dina uppgifter sparas. Vi redogör även för vilka som kan ha tillgång till och behandlar personuppgifterna samt vilka dina rättigheter är.

1. För dig som får nyhetsbrev och andra utskick

 

Följande uppgifter behandlas om dig
E-postadress och namn. I vissa fall inhämtas uppgifter från nyhetskällor samt företags och organisationers hemsidor och sociala medier för att vi ska kunna kontakta dig med information om våra aktiviteter och vår verksamhet som kan vara av intresse för dig, särskilt i din yrkesroll.

Uppgifterna behandlas för de här ändamålen och med följande lagliga grund 
Utskick av nyhetsbrev och annan information.
Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter är att du anmält att du önskar få vårt nyhetsbrev eller att kulturförvaltningen ska kunna förmedla information om sin verksamhet till personer som kan ha intresse av vår information.

Så länge sparas dina uppgifter
Personuppgifter får inte sparas längre än nödvändigt. Det innebär att när personuppgifterna inte längre behövs till det ändamål de samlades in för, ska de tas bort (lagringsminimering). Dina uppgifter tas bort när du anger att du inte längre önskar det.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av kulturförvaltningen Region Stockholm. Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, personuppgiftsbiträden. Vi skriver personuppgiftsbiträdesavtal när en tredje part behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Vi lämnar ut eller låter IT- och systemleverantörer, bibliotek och kunskapsbanker, banker, betaltjänster och andra samarbetspartners, som är nödvändiga för att utföra beställda uppdrag, få åtkomst till dina personuppgifter. Vid ansökan om jobb eller praktik kan dina uppgifter delas och lämnas ut till rekryteringskonsulter som hjälper oss i rekryteringsprocessen.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi gör löpande tekniska åtgärder för att upprätthålla en säker hantering och lagring av dina personuppgifter. Vår personal har fått instruktioner och utbildning som syftar till att skydda och hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler. 

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.
Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

I de fall när behandling av personuppgifter sker med stöd av den rättsliga grunden samtycke, har du rätt att när som helst återkalla hela eller en del av det lämnade samtycket med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering eller som annars sker med stöd av ett allmänt intresse eller en intresseavvägning.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig myndighet som utövar tillsyn över museets hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Vi hoppas att denna policy besvarar dina frågor kring vår behandling av dina personuppgifter. Om du har ytterligare funderingar, vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kontaktar du oss via mejl till dos.kultur@regionstockholm.se
 

Policy Region Stockholm

https://www.regionstockholm.se/om-regionstockholm/uppdrag-och-ansvar/int...