Hoppa till huvudinnehåll

Kulturnämndens målområden, miljökrav och övriga krav

Diarienummer
AKTNR 1827-22957
Denna information gäller för studieförbund med stöd från Region Stockholm: 

1. Målområden

Fyra målområden ska verka som riktlinjer för mottagare av kulturnämndens stöd.

1.1 Demokrati

Kultur- och föreningslivet är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Kulturnämnden prioriterar regional och social spridning och vill stimulera till mångfald, samhällsengagemang och opinionsbildning. De organisationer som får stöd ska vila på demokratisk grund vad avser både organisationens uppbyggnad och den verksamhet som bedrivs.

1.2 Jämställdhet mellan könen

Strävan efter jämställdhet mellan könen ska genomsyra verksamheten. De organisationer som får stöd av kulturnämnden ska främja jämställdhet genom att båda könen ska representeras i styrelser och andra beslutande organ (undantaget organisationer vars huvudsyfte är att arbeta för jämställdhet vilket ska framgå av organisationens stadgar) och arbeta med att skapa lika förutsättningar för båda könen genom jämställdhetsplan, könsuppdelad statistik och utvecklingsarbete. Organisation med 25 eller fler anställda ska enligt jämställdhetslagen § 13 årligen upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete.

1.3 Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Alla människor, oavsett kulturell eller social identitet och ursprung, ska ges möjlighet till delaktighet i samhället. Den organisation som får stöd ska gynna mångfalden i verksamheten till exempel genom att arbeta med integrationsfrågor och erbjuda mötesplatser.

1.4 Tillgänglighet för funktionsnedsatta

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Den förening eller organisation som får stöd ska sträva efter detta, både i den fysiska miljön och i information i form av till exempel broschyrer och hemsida.

2. Miljökrav

Mottagare av ekonomiskt stöd som uppgår till 500 000 kr eller mer ska arbeta aktivt med miljöfrågorna och ska bifoga sin miljöplan som fastställts av organisationens styrelse samt besvara blanketten 

. Från 2015 ska de organisationer som får ekonomiskt stöd med 7 miljoner eller mer vara miljöcertifierade enligt ISO 14001 eller EMAS.

För att öppna checklistan: Ladda först ner den i din dator eller använd Internet Explorer för att se den direkt i din webbläsare. 

3. Övrigt

Kulturnämnden förutsätter utöver dessa mål att den organisation som får stöd från kulturnämnden motarbetar all droganvändning i verksamheten.

 
Sidan senast uppdaterad: 2023-10-11