Hoppa till huvudinnehåll

Kunskapsunderlag om länets folkhögskolor

Kulturförvaltningen har under 2022 haft i uppdrag av kulturnämnden att analysera och utveckla stödet till länets folkhögskolor. Som en del i det arbetet har ett kunskapsunderlag tagits fram i vilket rapportförfattarens även lämnar rekommendationer om bland annat utvecklad dialog och stödgivning.

De senaste åren har ett antal strategiska inriktningsdokument antagits av Region Stockholm. Inriktningsdokumenten är vägledande för det lokala och regionala utvecklingsarbetet samt för inriktning och prioriteringar i Region Stockholms verksamhet och budget.

De inriktningsdokument som är mest relevanta i sammanhanget är:

I Stockholmsregionen finns det idag 29 folkhögskolor som är viktiga aktörer i att bidra till genomförande och måluppfyllelse av dessa strategiska dokument. Region Stockholm är regional finansiär av folkhögskolorna i länet och fördelar årligen cirka 43,5 miljoner till folkhögskolorna samt ger ekonomiskt stöd till Stockholms läns Bildningsförbund, intresseorganisationen för länets folkbildningsorganisationer.

Under 2022 har ett fördjupat kunskapsunderlag om folkhögskolorna i Stockholms län tagits fram. Kunskapsunderlaget inkluderar även förslag till hur Region Stockholms stöd till folkhögskolorna i länet kan utvecklas.

Rekommendationer i kunskapsunderlaget

Rapportförfattaren föreslår ett antal insatser för att utveckla stödet till folkhögskolorna i länet. Dessa sammanfattas här:

  • En närmare och mer strukturerad dialog och samverkan komma till stånd mellan Region Stockholm och folkhögskolorna på både tjänstepersons- och politisk nivå.

  • För att ytterligare stärka folkhögskolornas bidrag till regionala mål och prioriteringar föreslås att en del av stödet fördelas utifrån en tydligare koppling till regionala mål och prioriteringar. Samtliga folkhögskolor föreslås erhålla en basfinansiering av det regionala bidraget. Utöver det föreslås ett förstärkningsbidrag som kan erhållas genom att folkhögskolan genomför en viss sorts kurser och/eller fokuserar på insatser för en viss typ av målgrupp.

  • Dessutom föreslås att Region Stockholm avsätter projektmedel från berörda nämnder för att genom riktade utlysningar ytterligare stärka folkhögskolornas möjligheter att bidra till regionala mål och prioriteringar såsom de återfinns i strategiska inriktningsdokument.

 

Ladda ner hela rapporten här (pdf)

 

 

Snart flyttar vi in på regionstockholm.se

Snart kommer kultur.regionstockholm.se flytta till Region Stockholms nya webbplats. Just nu arbetar vi med att föra över vårt innehåll och vill gärna veta vad du tycker.

Om du frågor eller behöver hjälp, kontakta oss på  info.kultur@regionstockholm.se.

X Stäng