Hoppa till huvudinnehåll

Om kulturstöd

Diarienummer
AKTNR 2106-18758
Region Stockholm vill ge möjlighet för många olika aktörer att söka finansiering till sin verksamhet. På så sätt verkar vi för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i länet. Stöden ska främja alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.

Kulturnämnden i Region Stockholm vill med stödformerna möjliggöra för nya sökande samtidigt som det bör finnas utrymme för viss kontinuitet. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer, upphovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk bakgrund. Kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården är också viktiga områden. Stödgivningen ska vara inriktad på initiativ och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är regionalt angelägna.

Konstnärlig kvalitet är också ett viktigt kriterium och kulturnämnden definierar konstnärlig kvalitet som en kombination av hantverksskicklighet, angelägenhet och originalitet samt att konstverket förhåller sig till ett sammanhang. Dessa kvalitativa egenskaper ska vara utgångspunkten för all stödgivning från kulturnämnden.

 

Vilka kulturstöd finns på regional nivå?

Region Stockholm stödjer kulturverksamhet genom stödformerna Verksamhetsstöd, Projektstöd, Projektstöd kultur och hälsa och Scenkonststöd. Därutöver finns inom ramen för Film Stockholms verksamhet möjlighet till olika former av stöd till film.

Verksamhetsstödet ges för ett till tre år och ska kunna ge stabila och etablerade kulturaktörer möjlighet att sprida och vidareutveckla sin verksamhet. Projektstödet är tänkt för mer tidsbegränsade kulturverksamheter. Projektstöd kultur och hälsa finansierar projekt inom ramen för kulturförvaltningens verksamhetsgren kultur och hälsa. Scenkonststödet ger kommunerna möjlighet att ta del av teater-, dans- och cirkusföreställningar till subventionerat pris.

Läs om kulturstöd och ansökningstider här
Läs om stöd till film på Filmbasens webbplats här

Om regionalt stöd till folkbildning

Region Stockholm stöder folkbildningen i länet, dels via studieförbunden och dels via folkhögskolorna. På det sättet vill Region Stockholm bidra till;
 • att stärka och utveckla demokratin

 • att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

 • att utjämna utbildningsklyftor och höja bildningsnivån i samhället

 • att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Staten och regionen (tidigare landstinget) har med stöden till folkbildning särskilt fokus på;

 • den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen

 • det mångkulturella samhällets utmaningar

 • den demografiska utmaningen

 • det livslånga lärandet

 • kulturen

 • tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionsnedsättning

 • folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

Läs om stöd till studieförbunden här
Läs om stöd till folkhögskolorna här

Om regionalt stöd till föreningsliv

Region Stockholm stödjer även föreningslivet i länet. Stödet delas ut till olika distriktsorganisationer som i sin tur låter de lokala föreningarna ta del av det genom till exempel administrativt och organisatoriskt stöd, utbildningar och distriktsövergripande projekt.

Läs om Regionalt utvecklingsstöd till unga här NYTT!
Läs om stöd till ungdomsorganisationer här
Läs om stöd till handikappsrörelsens ungdomsorganisationer här
Läs om stöd till idrotts- och friluftsorganisationer här
Läs om stöd till pensionärsorganisationer här