Hoppa till huvudinnehåll

Projektstöd

Diarienummer
AKTNR 2521-22793
Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet och kan sökas vid två tillfällen per år. De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att bidra till ökad utveckling, tillgänglighet och delaktighet till konst och kultur för länets invånare. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 

Om Projektstöd

 
Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. 

 
Typ av projekt som kan beviljas stöd

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • produktion av och/eller förmedling av kultur av publik karaktär, till exempel arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp

 • projekt vars huvudsyfte är utveckling, till exempel metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete och spridande av kunskap

 • projekt för konstnärlig infrastruktur eller för att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i länet

 • internationella samarbetsprojekt och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet, till exempel samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet

 • projekt drivna av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på länet

Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum.

 
Så bedöms ansökningarna

I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
  - Originalitet
  - Hantverksskicklighet
  - Angelägenhet
  - Kontext

 • Regional angelägenhet:
  - Konstnärligt och innehållsmässigt
  - Metodmässigt
  - Spridningsmässigt

Annat som vägs in i bedömningen av ansökan är om projektet arbetar med nationella minoriteters kultur, kulturaktiviteter i länets skärgård eller glesbygd och hur projektet/verksamheten arbetar med tillgänglighet för funktionsnedsatta. 


Söka Projektstöd

 

Förberedelser inför ansökan    
 • Läs Villkor för Projektstöd 2024.

 • Beskrivningen av projektet ska vara skriven så att den kan ligga till grund för bedömning och beslut. Den bör vara så konkret som möjligt vad gäller syfte, planerat genomförande och förväntat resultat. En mer detaljerad projektplan kan bifogas till ansökan.

 • Budgeten ska vara balanserad och i svenska kronor. Det betyder att ”Summa totala intäkter” och ”Summa kostnader” ska vara lika stora så att resultatet blir noll. I ”Summa totala intäkter” ingår stöd som är sökta samt stöd som är beviljade. 

 • Organisationer som söker stöd om totalt 500 000 kr eller mer per budgetår måste uppfylla Region Stockholms miljökrav. Läs mer i Villkor Projektstöd 2024. 

 • Ansökan måste vara komplett. Inga kompletteringar kan göras efter att ansökan har skickats in.

Ansökan kommer inte att handläggas om redovisning av tidigare stöd är försenad.

 
Så går ansökan till
 • Ansökan görs via e-tjänsten på kulturförvaltningens webbplats.

 • Inloggning sker med bank-id. Den person som loggat in ska med samma bank-id godkänna den ifyllda ansökan.

 • Om personen som loggat in även är  firmatecknare räcker det med dennes signering. Annars behöver ansökan skickas vidare till (en eller flera) firmatecknare som med bank-id ska intyga att uppgifterna är korrekta. Firmatecknares namn, personnummer och e-post ska anges i ansökan.

En referensgrupp bedömer ansökningarna tillsammans med enheten för stödgivning. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av på delegation av kulturförvaltningen.

 
Så meddelas beslut om avslag eller bifall

Beslut meddelas via e-post till kontaktperson för ansökan och publiceras på webbplatsen. 

 
Om stöd beviljas
 • Om stöd beviljas sker utbetalning cirka två veckor efter beslutsdatum.

 • Alla som beviljats stöd ska i sitt kommunikationsmaterial tydligt tala om att projektet stöds av Region Stockholm. (Skriv ut Med stöd av Region Stockholm eller använd logotyp  Med stöd av Region Stockholm, enligt instruktion.)

 • Projektstöd ska redovisas senast två månader efter avslutat projekt.


Redovisa Projektstöd

 
Så redovisas Projektstöd   

Projektet ska redovisas senast två månader efter projektets slutdatum via e-tjänsten på kulturförvaltningens webbplats. Inloggning sker med bank-id. Firmatecknare ska intyga med bank-id att lämnade uppgifter är korrekta. Vid utebliven redovisning kan hela eller del av stödet komma att återkrävas.

Formuläret innehåller bland annat frågor om:

 • beskrivning av genomfört projekt

 • hur projektet har uppfyllt bedömningskriterierna för konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet 

 • ​ekonomisk redovisning

 • antal publik/besökare

 • åldersuppdelad statistik

 • annan relevant information

Av redovisningen ska klart framgå hur Projektstödet har använts. För fullständig information se villkor för respektive ansökningsår. 

I villkoren finns också information om krav på auktoriserad revisor för aktörer som har totalt kulturstöd på 500 000 kr eller mer. 

Om redovisningen är försenad kommer ansökan om nytt kulturstöd inte att handläggas.

 
Innehållsansvarig: Ann Larsson
Senast uppdaterad 2023-08-29