Hoppa till huvudinnehåll

Publikationer och analyser 2020-2022

Diarienummer
AKTNR 2912-20721

 

Rapport
Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Maj 2022

Regionfullmäktige har fattat beslut om en folkbildningsstrategi för Region Stockholm. Folkbildningsstrategin ska ge riktning för det övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 

Rapport
Remissversion av Folkbildningsstrategi för Stockholmsregionen

Februari 2021

Kulturförvaltningen i Region Stockholm har haft i uppdrag att ta fram en regional folkbildningsstrategi som knyter an till den regionala utvecklingsplanen RUFS och målsättningen om en god livsmiljö för regionens invånare. Ambitionen är att Folkbildningsstrategin ska ge en övergripande riktning för de övergripande arbetet med folkbildningsfrågor i Stockholmsregionen och bidra till ökad kunskap, dialog och samsyn mellan regionala och lokala aktörer och folkbildningens aktörer. 

   

Rapport

PDF icon Regionalt kulturmiljöarbete i Stockholm - en kartläggning

Februari 2021
Författare: Anders Wikström

Kulturförvaltningen har genomfört en kartläggning och nulägesanalys av roller och ansvar inom kulturmiljöområdet med fokus på det regionala perspektivet. Kartläggningen redovisas i denna rapport som syftar till att ge ett kunskapsunderlag för det fortsatta arbetet med att tydliggöra och stärka kulturmiljöarbetet i länet.

   
Omslagsbild Centrumbildningar

Rapport

PDF icon Centrumbildningar i region Stockholm

Oktober 2020
Författare: Ann Larsson

Från och med 2017 har Region Stockholm öppnat upp ramarna för kulturstödet vilket gav möjlighet för de regionala centrumbildningarna att söka verksamhetsbidrag. För att öka den interna kunskapen om dessa organisationer gavs ett uppdrag till en extern utredare att sammanställa en rapport om de nio centrumbildningar som erhåller kontinuerligt stöd och är verksamma i regionen. 

  Analys: PDF icon Coronautbrottets effekter på kulturlivet i Stockholmsregionen
  Analys: PDF icon Coronautbrottets effekter på folkbildning, idrotten och föreningslivets ditriktsorganisationer i Stockholmsregionen 
  Analys: PDF icon Coronautbrottets effekter på biograferna i Stockholmsregionen
   

Boken kommer omslag

Rapport

Berättelsen om Boken kommer 

Mars 2020
Författare: Cecilia Brisander, Karin Sundström och Jenny Lindberg

Bibliotekens tjänst Boken kommer finns till för målgrupper som har svårt att ta sig till fysiska bibliotek. Regionbibliotek Stockholm har tagit fram skriften tillsammans med forskaren Jenny Lindberg på högskolan i Borås. Skriften kombinerar en verksamhetsnära genomgång med en användarfokuserad forskningsstudie och är läsvärd och användbar för alla som är intresserade av att utveckla bibliotekens verksamhet.

Rapport 
Länsmusik i Stockholmsregionen - Ett utvecklings- och framtidsperspektiv

Februari 2020
Författare: Eric Sjöström

Övergripande syfte med rapporten är att undersöka Länsmusikens framtida organisation och tydliggöra hur regionen och kommunerna strategiskt kan samarbeta inom musikområdet. I rapporten ingår en kort historik och nulägesbeskrivning av länsmusiken i Stockholm och andra länsmusikorganisationer. Fokus har legat på det regionala främjandeuppdraget och utbudet riktat till barn och unga. I inledningskapitlen görs en kort beskrivning av den nyligen antagna regionala kulturstrategin och en redogörelse dels av de övriga länskulturfunktionerna, dels av Region Stockholms totala satsning inom musikområdet.

   

Sidan uppdaterad: 2022-05-11