Hoppa till huvudinnehåll

65 miljoner i Verksamhetsstöd stärker kulturaktörer i stockholmsregionen

Verksamhetsstöd 2021
Kulturnämnden i Region Stockholm har fattat beslut om Verksamhetsstöd för 2021. Totalt fördelas drygt 65 miljoner till sammanlagt 93 aktörer.  

Kulturnämndens stödgivning syftar övergripande till att tillgängliggöra kulturupplevelser för invånare i länet, inte minst för målgrupperna barn och unga. De verksamheter som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Också aktörer vars verksamhet bygger på att främja och stötta kulturverksamheter eller enskilda konstnärer, så som centrumbildningar, produktionsplatser och distriktsorganisationer, är mottagare av nämndens Verksamhetsstöd.

 

Stor bredd bland de beviljade kulturaktörerna

Summan för 2021 års Verksamhetsstöd uppgår till totalt 65 235 000 kronor som fördelas på 93 av länets kulturaktörer. Särskilt viktigt i bedömningen av aktörerna är den regionala angelägenheten, men också den konstnärliga kvaliteten. I begreppet kvalitet inryms flera perspektiv såsom exempelvis originalitet, hantverksskicklighet, angelägenhet och kontext.

I kulturförvaltningens bedömning väger den konstnärliga kvalitén tungt tillsammans naturligtvis med den regionala angelägenheten. Viktigt för oss är också bredden av konstområden och vi har ett särskilt fokus på den prioriterade målgruppen barn och unga, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.   

Syftet med kulturnämndens fleråriga verksamhetsstöd är att kulturaktörer i regionen ska ges möjlighet till stabilitet och långsiktig planering, vilket skapar förutsättningar för att sprida och driva verksamheten framåt.
 

Verksamheternas anpassning under corona

Coronapandemin fortsätter naturligtvis att ha en stor inverkan på länets kulturliv. Framför allt är det begränsningen av allmänna sammankomster som får långtgående konsekvenser för aktörerna, vilket bara delvis kompenseras av olika former av stödåtgärder.

Vi ser att de kulturaktörerna på olika sätt har försöker anpassa sin verksamhet till exempel genom digitala lösningar och minskat publikantal. Många har också tagit del av de olika krisstöd och åtgärder som finns att tillgå, säger Catharina Fogelström, chef för avdelningen för strategisk samordning på kulturförvaltningen.   

 

Tre nya aktörer får stöd 2021

Bland de nya beviljade stöden finns i år tre aktörer som inte tidigare haft Verksamhetsstöd från kulturnämnden.

Arrangörsnätverket Dansistan/Cirkusistan arbetar för att erbjuda barn och unga dans- och cirkuskonst. Nätverket beviljas 150 000 kr och har som mål att genom samverkan med scener i alla länets kommuner kunna nå alla barn i regionen.

Teatercentrum är en centrumbildning som samlar 90 fria teatergrupper och anses vara en betydelsefull aktör för regionens kulturliv. Organisationen har en viktig roll som fortbildare och stöd för sina medlemmar och beviljas 250 000 kr på ett år.

Supermarket Art Fair är en årlig konstmässa med konstnärsdrivna gallerier från hela världen. Stödet på 250 000 kr per år i tre år, beviljas då verksamheten bedöms vara av konstnärligt hög kvalitet och fyller en viktig funktion för tillgängliggörandet av samtidskonst samt belyser angelägna samhällsfrågor ur olika perspektiv.

 

Se alla beviljade Verksamhetsstöd för 2021 här
 

 

Fakta om Verksamhetsstöd 2021
  • Kulturförvaltningen har mottagit 103 ansökningar i om Verksamhetsstöd för 2021.

  • Det totala beloppet för 2021 är 65 235 000 kr som fördelas till 93 verksamheter.

  • Totalt 32 organisationer beviljades 2019 eller 2020 ett flerårigt Verksamhetsstöd och tilldelas nu stöd för år två eller tre.

  • Summan för 2021 års Verksamhetsstöd är totalt 65 235 000 kronor.

  • Konstområdet musik får den största andelen av stödet vilket beror på det omfattande stödet till Stockholms läns blåsarsymfoniker (11,4 mnkr).